Akupresszőr képzés szakmai tartalom

I. A szakképesítésre vonatkozó adatok
1. Szakképesítés megnevezése: akupresszőr
2. Képzés formája: iskolarendszeren kívüli

II. A szakképesítés munkaterülete
A munkaterület rövid, jellemző leírása:
Az akupresszőr tevékenysége a hagyományos kínai orvoslás és akupunktúrás pontok és vezetékek ismeretén alapul. Az akupresszőr az akupunktúrás pontokat vizsgálja és ujjnyomással vagy más mechanikai hatással kezeli.
Az akupresszőr, miután tájékozódott a beteg addigi orvosi ellátásáról, anamnézist állít össze a kínai orvoslás szabályai szerint, majd akupresszúrás kezelési tervet készít, és a program szerint a beteget rendszeresen kezeli. Kezelési módszerei között az akupresszúrán kívül szerepelnek más kínai masszázstechnikák is. Az állapot változását a beteg visszajelzései, valamint kezelőorvosi konzultáció alapján észleli és a programot szükségszerűen módosítja. Ha a beteg a megfelelő orvosi vagy más szakellátásban még nem részesült, a megfelelő helyre továbbirányítja. Az akupresszőr a kínai orvoslás szabályai szerint betegségmegelőző kezeléseket is végez, a beteget az egészséges életmódra neveli.

III. A szakképesítés szakmai követelményei
1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
- Természetgyógyászati nómenklatúrát alkalmaz.
- Betartja kompetencia határait a természetgyógyászatban előforduló vizsgálati és terápiás módszerek tudományos megítélése és a társszakmák kompetenciái szerint.
- Tevékenysége során alkalmazza a klasszikus, modern, népi természetgyógyászati ismereteit.
- Tevékenysége során felhasználja a hagyományos távolkeleti gyógyászati ismereteit.
- Tevékenysége során alkalmazza anatómiai, élettani, kórtani és elsősegélynyújtási ismereteit.
- Tevékenysége során alkalmazza klinikai alapismereteit.
Alapfeladatok:
- Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és az etikai normák szerint végzi.
- Kommunikációs feladatok végzése.
- Dokumentációs feladatok végzése.
- Tevékenységével kapcsolatos fertőtlenítő eljárásokat végez, betartja a higiénés előírásokat.
- A biztonságos és folyamatos működéshez szükséges tárgyi, technikai feltételeket biztosítja.
Speciális feladatok:
- Anamnézis-készítés.
- Kezelési terv felállítása, a kezelés eredményének megfelelő módosítása.
- Tanácsadás, bizonyos kezeléselemek betanítása.
- A tervek szerinti akupresszúrás és más mechanikus kezelés.
- Segédkezés természetgyógyász-akupunktőr orvos rendelőjében.

2. Követelmények
2.1. A legfontosabb feladatcsoportok követelményei:
A hallgató legyen képes:
- ismertetni és használni a természetgyógyászati nómenklatúrát,
- jogi és etikai ismeretei alapján betartani kompetencia határait a természetgyógyászatban előforduló vizsgálati és terápiás módszerek tudományos megítélése és a társszakmák kompetenciái szerint,
- alkalmazni tevékenysége során a klasszikus, modern, népi természetgyógyászati ismereteit,
- felhasználni a hagyományos távol-keleti gyógyászati ismereteit,
- az anamnézis készítéséhez a tevékenység szakszerű végzéséhez legyen képes alkalmazni anatómiai, élettani, kórtani, elsősegélynyújtási és klinikai ismereteit.

2.2. A követelmények szakmai tartalma:
EGÉSZSÉGÜGYI MODUL: szakmai tartalma itt érhető el.
TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI MODUL: szakmai tartalma itt érhető el. 

ALAPFELADAT KÖVETELMÉNYEI
a) Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és az etikai normák szerint végzi
A hallgató legyen képes:
- felsorolni az egészségügyi és szociális, valamint a társadalombiztosítás intézményrendszerét, feladatait, működésének alapelveit,
- alkalmazni a tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokat,
- alkalmazni a vállalkozás működtetésével kapcsolatos alapvető jogszabályokat,
- tájékozódni a büntetőjogi felelősség alapelveiben,
- tevékenységének gyakorlása közben lelkiismeretességet, empátiás készséget, őszinteséget, tiszteletet tanúsítani,
- elfogadni, alkalmazni a titoktartási kötelezettséget,
- megfogalmazni az alapvető emberi értékeket,
- megfogalmazni a titoktartás megszegésének következményeit,
- ismerje a verbális iatrogénia fogalmát,
- megfogalmazni a szakmai etika alapkérdéseit (beteg, klienskiszolgáltatottság, felelősség),
- felismerni az egyes helyzetek, kapcsolatok etikai jellegű problémáit, megfogalmazni a helyes megoldásokat,
- tevékenységében a kompetenciahatárokat betartani.
A követelmények szakmai tartalma:
- tevékenységére vonatkozó jogi szabályozók (hatályos népjóléti tárgyú törvények és rendeletek, hatályos népjóléti tárgyú kormányrendeletek, hatályos népjóléti miniszteri rendeletek),
- kérelem-határozat,
- jogorvoslat,
- hatáskör,
- illetékesség,
- jogképesség, cselekvőképesség, képviselet,
- teljesítési kötelezettség,
- tájékoztatási kötelezettség,
- a beteg jogai,
- hozzájárulás a beavatkozáshoz,
- adatvédelem,
- titoktartási kötelezettség,
- kártérítés általános szabályai,
- a dokumentálás jelentősége a jogvédelemben,
- munkajog,
- közalkalmazottakról szóló törvény,
- a munkavállaló fegyelmi és kártérítési felelőssége,
- büntetőjogi fogalmak,
- büntetőjogi alkotmányos alapelvek,
- ártatlanság vélelme, független bíróság eljárása,
- büntetőjogi, anyagi jogszabályok, Btk. illeszkedő részei,
- büntetőjogi eljárások, büntető ügyekben eljáró szervek,
- egyes bűncselekmények,
- foglalkozás körében elkövetett vétségek,
- öngyilkosságban való közreműködés,
- eutanázia,
- segítségnyújtás elmulasztása,
- visszaélés kábítószerekkel,
- kuruzslás,
- etikai alapfogalmak,
- az erkölcsöt általában meghatározó tényezők,
- az erkölcs és a jog kapcsolata,
- az etikai értékek egyetemes érvényességének elve,
- a szolgáltatás etikája,
- a természetgyógyász munka presztízse,
- a természetgyógyász erkölcsi felelőssége,
- döntés-felelősség,
- konfliktusok,
- a beteg tájékoztatása,
- önrendelkezéshez való jog,
- a tájékoztatás kockázata (kompetencia, inkompetencia, etikai bizottságok),
- a természetgyógyászatra vonatkozó jogszabályok,
- a természetgyógyásszal szembeni követelmények,
- a természetgyógyász hatásköre, autonómiája,
- a természetgyógyász és a beteg kapcsolatának etikai alapkérdései,
- a betegfelvétel, fogadás etikája.
b) Kommunikációs feladatok végzése
A hallgató legyen képes:
- felidézni a kommunikáció alapfogalmait és felsorolni a dinamikai alapelveket,
- érdeklődően, figyelmesen meghallgatni a beteget/klienset,
- felismerni a másik személy viselkedésére gyakorolt hatását,
- felismerni a kommunikációs zavarokat és ezeket szükség szerint elhárítani,
- fejleszteni a verbális kommunikációs készségét,
- metakommunikációs jelzéseket értelmezni és az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok alapján a kommunikációt tudatosan alkalmazni,
- megszerzett információt felhasználni szóban és írásban.
A követelmények szakmai tartalma:
- a kommunikáció fogalma,
- a kommunikációs folyamat elemei,
- a kommunikációs folyamat dinamikája,
- interperszonális kommunikációs helyzetek,
- kommunikációs zavarok,
- a kóros kommunikáció okai,
- a nyelvi kommunikáció hiányosságai,
- a kommunikációs zavarok leküzdése,
- a verbális kommunikáció,
- a nonverbális kommunikáció,
- a hiteles kommunikáció,
- a segítő magatartás jellemzői,
- a problémamegoldás stratégiájának elsajátítása, tapasztalatszerzés,
- a kommunikáció fázisai,
- kommunikációs technikák,
- szakmai kommunikációk,
- rosszhír közlése,
- alapkészségek a szakmai kommunikációban,
- az észleltek reprodukálása,
- meggondolatlan értékítéletek és következményeik.
c) Dokumentációs feladatok végzése
A hallgató legyen képes:
- a végzett tevékenységet írásban szakszerűen vezetni és értékelni, ennek alapján a beteg, kliens állapotát nyomon követni,
- a beteg, kliens dokumentációját rendszerezni, tárolni,
- orvosi beutalóban, illetve diagnózisban foglaltakat értelmezni,
- az egészségügyi szolgáltatáshoz társuló adminisztratív és dokumentációs feladatokat pontosan ellátni,
- felsorolni az okiratok kezelésének legfontosabb szabályait.
A követelmények szakmai tartalma:
- a természetgyógyászati tevékenység dokumentációja,
- a természetgyógyászati dokumentáció szakszerű vezetése,
- a természetgyógyászati dokumentáció felhasználása a minőségbiztosításban.
d) Munkájával kapcsolatos fertőtlenítő eljárásokat végez, betartja a higiénés előírásokat
Biztonságos és folyamatos működéshez szükséges tárgyi, technikai feltételeket biztosít.
A hallgató legyen képes:
- megfogalmazni a rendelő működtetésére vonatkozó, valamint a balesetek megelőzésére szolgáló előírásokat,
- balesetmentes környezetet kialakítani,
- a fertőzés és a fertőző betegségek megelőzésének lehetőségeit alkalmazni, elvégezni a mindennapos gyakorlatban a fertőzések megelőzésével kapcsolatos egészségnevelési feladatokat,
- összefoglalni a fertőtlenítő szerek tárolásával kapcsolatos biztonsági előírásokat,
- megfogalmazni a fertőtlenítési eljárásokat,
- elvégezni az alapvető fertőtlenítési eljárásokat,
- biztonságos és folyamatos működéshez szükséges tárgyi, technikai eszközöket biztosítani, karbantartani.
A követelmények szakmai tartalma:
- a fertőzés fogalma,
- a fertőzést befolyásoló tényezők,
- járványfolyamat mozgató erői,
- fertőzés közvetlen érintkezés útján,
- cseppfertőzés,
- nosocomiális infekciók általános járványtana,
- az infekciók megjelenési formái,
- a fertőzés okai,
- a fertőzés forrásai,
- fertőtlenítő szerek tárolásával kapcsolatos előírások,
- fertőtlenítő szerek,
- fertőtlenítési eljárások, alkalmazásuk,
- fertőző beteggel kapcsolatos teendők.

SPECIÁLIS FELADATOK KÖVETELMÉNYEI
a) Anamnézis-készítés
A hallgató legyen képes:
- a beteg, hozzátartozó kikérdezése révén, a kliens panaszait megérteni, rendszerezni,
- a gyógyító csoport tagjaitól az anamnézishez szükséges információkat megszerezni,
- a beteget - kínai orvosi gondolkodás szerint - kikérdezni, a panaszokat értelmezni,
- a dokumentáció és a beteg kikérdezése alapján tájékozódni, hogy a beteg a szükséges orvosi vizsgálatokon résztvesz-e,
- megítélni, hogy kiegészítő diagnosztikai és terápiás módszerek igénybevételére van-e szükség a beteg kezelése előtt,
- megállapításait beteg-anamnézisben írásban rögzíteni világos, áttekinthető okfejtéssel,
- a „kínai órá”-t alkalmazni.
b) Kezelési terv felállítása, eredményének megfelelő módosítása
A hallgató legyen képes:
- felállítani a kikérdezés és az orvosi vélemény alapján a kínai orvosi gondolkodás szerinti kezelési tervet, meghatározni a kezelés időtartamát, gyakoriságát, intenzitását, módját,
- az észlelt változásoknak megfelelően a kezelési tervet módosítani,
- a kliens/beteg állapotváltozásának megfelelően a masszázsterápia további folytatásának szükségességét, illetve a terápia befejezésének idejét megítélni (iatrogén ártalmakat elkerülni).
c) Tanácsadás, bizonyos kezeléselemek betanítása
A hallgató legyen képes:
- az akupresszúrás kezelést kiegészíteni megfelelő étrendi és mozgásgyakorlatokra vonatkozó tanácsokkal,
- a kezelés hatékonyabbá tétele érdekében a beteget vagy hozzátartozóját bizonyos kezelési eljárásokra megtanítani,
- a klienset/beteget szakszerűen felvilágosítani, vele egyenrangú partneri viszonyt kialakítani.
d) A tervek szerinti akupresszúrás kezelés
A hallgató legyen képes:
- az akupresszúrás kezelést, valamint a kínai masszázst szakszerűen, önállóan végrehajtani,
- kivitelezni a serkentés és csillapítás masszázstechnikáját.
e) Speciális dokumentációs feladatok
A hallgató legyen képes:
- a kliens/beteg kezeléseket, terápiás eljárásokat (az érintett pontok, vezetékek) felsorolni, rögzíteni a masszázs időtartamát és jellegét (pl. Szív-8-as pont nyomása percenkénti tizes gyakorisággal 5 percig).
f) Segédkezés természetgyógyász, akupunktőr orvos rendelőjében
A hallgató legyen képes:
- akupunktúra eljárás során használt eszközöket előkészíteni, a kezelés után az eszközöket sterilezésre előkészíteni,
- akupunktúra során segédkezni (beteg mozgatása, rögzítése),
- a beteget/klienset folyamatosan megfigyelni,
- az akupunktúra során használatos műszereket, eszközöket szakszerűen, higiénikusan karbantartani,
- az akupunktúrás kezelésre járó betegek dokumentációját vezetni,
- a kezelés közben manuális tűstimulációt végezni,
- a kezelés végeztével a tűket eltávolítani, a beteget ellátni.

IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei
1.1. Iskolai végzettség:
- középiskolai végzettség.
1.2. Általános természetgyógyászati ismeretek modul, egészségügyi modul eredményes vizsgával történő teljesítése.
1.3. Akupresszőr képzési program, elméleti blokk (alap, speciális modul) teljesítése.
1.4. Igazolt szakmai gyakorlat
- 2 hét orvos-természetgyógyászati rendelőben,
- 1 hét távolkeleti mozgásoktató mellett,
- 2 hét hagyományos kínai orvosi rendelőben, vagy akupunktúrás orvosi rendelőben.
A szakmai gyakorlat orvos-természetgyógyászati rendelőben, a távolkeleti mozgásoktató mellett, a hagyományos kínai orvosi, illetve akupunktúra rendelőben végezhető.
A szakmai gyakorlat elvégzéséről szóló igazolást a szakmai vizsgára jelentkezés dokumentumaihoz kell csatolni.
2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével:
A III. 2. pontban rögzített szakmai követelmények alapján a jelzett szintek szerint.
3. * A szakmai vizsga részei
3.1. Szakmai gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga helye független a vizsgázó saját munkahelyétől, a vizsga helyét az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet jelöli ki.
A gyakorlati vizsga az alábbi vizsgafeladatokból tevődik össze:
- adott személyen előre bejelölt pontok meghatározása, masszázstechnikájának bemutatása,
- szóban megnevezett pontok helyének megmutatása élő személyen (lehet saját magán is) és masszázstechnikája,
- egy adott beteg teljes körű állapotfelmérése; itt a klienssel kialakított kapcsolatot is kell értékelni,
- egyéb technikai eszközök használata (moxa, köpöly stb.).
3.2. Szakmai elméleti vizsga
Témakörei:
- Hagyományos kínai orvoslás elmélete, kórtana, diagnosztikája és kezelési elvei.
- Betegségek kezelése az akupresszőr gyakorlatban.
- Egyéb technikai eszközök használatának elmélete.
- Kínai masszázs alapjai.
- Etikai ismeretek.
3.2.1. Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsgán a fenti témakörök szakmai követelményei alapján szerkesztett feladatlapot oldanak meg a vizsgázók. A feladatlapot a Népjóléti Minisztérium központilag adja ki.
3.2.2. Szóbeli vizsga
Célja:
- a tesztvizsga hiányosságainak, hibás válaszainak megbeszélése;
- a szakmai elméleti ismeretek tudásszintjének felmérése.
A szóbeli vizsga során a fenti témakörökben kérdéseket kell megválaszolni:
- a kínai masszázs története és főbb iskolái;
- a masszázs hatékonyságának alapjai (a Yin és a Yang regulációja, az akupunktúrás csatornák, a Qi, a vér és a szervek kapcsolata, az izmok, ínak, csontok és ízületek masszázsa, az erősítő és szétoszlató masszázs funkciók, a masszázs mechanikájának tanulmányozása);
- a Yi Jin Jing és a Shaolin Neigong iskolák szerinti masszázstechnikák;
- a 14 fővezeték, 8 különleges vezeték, összekötő vezetékek elhelyezkedése;
- a leggyakrabban használt pontok elhelyezkedése, indikációja és masszázstechnikája;
- felnőtt masszázs;
- gyermek masszázs;
- az egyes betegségek szerinti masszírozás;
- önmasszázs egészségmegőrzésre és betegségek gyógyítására;
- a fülpontok anatómiája és indikációi,
- a pontkiválasztás alapjai (pl. „anya-gyermek” szabály);
- az állapotfelmérés módszerei;
- kezelési elvek és pontválasztás, kezelési technika megválasztása;
- kínai masszázs alapjai és használata.
A konkrét szakmai tételeket az ÁEEK adja ki.
4. * A vizsgázók teljesítményének értékelése
A vizsgázók teljesítményének értékelését az ÁEEK által kiadott vizsgaszabályzat melléklete tartalmazza.

Személyes oktatást szeretnék!

  1. Személyes részvétel az online órákon - Elméleti képzéseinket korszerű formában, online közvetítjük, így bárki részt vehet azokon anélkül, hogy a képzés helyszínére kéne utaznia, illetve később is megnézheti az online órákról készült videókat. Viszont aki szeretne ezeken az órákon személyesen is részt venni, annak biztosítjuk ezt a lehetőséget előzetes egyeztetést követően. Így könnyebbé válhat az adott téma megértése és a felmerülő kérdések megbeszélése azoknak, akik szívesebben tanulnak ezen a módon. Igény esetén ingyenes ismétlési lehetőséget biztosítunk, így a személyes részvétel későbbi időpontban is lehetséges.
  2. Személyes gyakorlati oktatás - Gyakorlati képzéseinket minden esetben személyes részvétellel tartjuk meg. Viszont akik nem tudnak jelen lenni személyesen valamelyik képzési napon, azok is megnézhetik a foglalkozásokról készített videókat, amelyek az adott képzésen részt vevők számára utólag is hozzáférhetők maradnak. Igény esetén ingyenes ismétlési lehetőséget biztosítunk, így van bőven alkalom a tanultak gyakorlására.
  3. Személyre szabott tematika - Akár online, akár személyesen tartjuk a foglalkozást, minden esetben a részt vevők igényei határozzák meg az órák pontos menetét. Az aktuális tematikán belül az egyéni tudásszint, valamint a feltett kérdések alapján történik a téma kifejtése. Kérésre a korábbi tananyagot is felelevenítjük, hogy segítsük a szükséges tudásanyag készség szintre jutását. Igény esetén ingyenes ismétlési lehetőséget biztosítunk, így az utólag felmerülő kérdéseket is van alkalom megvitatni.

Milyen képzéseket kell elvégeznem, ha természetgyógyász szeretnék lenni?

Címünk

3388 Poroszló, Rákóczi út 25.

Gyakran ismételt kérdések

További kérdéseim vannak.

image

Hírlevél

Szeretném, ha kapcsolatban maradnánk, feliratkozom a hírlevélre.