Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta képzés szakmai tartalom

I. A szakképesítésre vonatkozó adatok
1. Szakképesítés megnevezése: alternatív mozgás- és masszázsterápeuta
2. Képzés formája: iskolarendszeren kívüli

II. A szakképesítés munkaterülete
A munkaterület rövid, jellemző leírása:
A mozgás- és masszázsterápeuta a nyugati medicina szerinti diagnózis alapján speciális természetgyógyászati állapotfelmérő módszerek elvégzése után, olyan, a távol-keleti gyógyászatban ismert mozgássorok végzésére tanítja meg betegét/kliensét, amelyek annak gyógyulását/egészségmegőrzését mint kiegészítő gyógymód szolgálja. Kompetencia szintjén masszázsterápiát végez.
A mozgás- és masszázsterápeuta dolgozhat rendelőben vagy csoportos mozgásprogramok vezetésére alkalmas teremben, tornateremben.

III. A szakképesítés szakmai követelményei
1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
- Természetgyógyászati nómenklatúrát alkalmaz.
- Betartja kompetenciahatárait a természetgyógyászatban előforduló vizsgálati és terápiás módszerek tudományos megítélése és a társszakmák kompetenciái szerint.
- Tevékenysége során alkalmazza a klasszikus, modern, népi természetgyógyászati ismereteit.
- Munkája során felhasználja az alternatív mozgás- és masszázsterápia ismereteit.
- Munkája során alkalmazza anatómiai, élettani, kórtani és elsősegélynyújtási ismereteit.
- Tevékenysége során alkalmazza klinikai alapismereteit.
Alapfeladatok:
- Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és az etikai normák szerint végzi.
- Kommunikációs feladatok végzése.
- Dokumentációs feladatok végzése.
- Munkájával kapcsolatos fertőtlenítő eljárásokat végez, betartja a higiénés előírásokat.
- Biztonságos és folyamatos működéshez szükséges tárgyi, technikai feltételeket biztosít.
Speciális feladatok:
- Anamnézis-készítés.
- Kezelési terv, a beteg/kliens állapotának megfelelő mozgássor, program felállítása.
- A mozgásprogram bemutatása, elméleti hátterének ismertetése, és a gyakorlatok betanítása.
- Csoportos egészségmegőrző vagy egy speciális betegségcsoportra összeállított mozgásprogram vezetése.
- Beteg/kliens megfigyelését végzi a mozgássor, program alatt.
- Masszázsterápia végzése.

2. Követelmények
2.1. A legfontosabb feladatcsoportok követelményei:
A hallgató legyen képes:
- ismertetni és használni a természetgyógyászati nómenklatúrát,
- jogi és etikai ismeretei alapján betartani kompetenciahatárait a természetgyógyászatban előforduló vizsgálati és terápiás módszerek tudományos megítélése és a társszakmák kompetenciái szerint,
- alkalmazni tevékenysége során a klasszikus, modern, népi természetgyógyászati ismereteit,
- felhasználni a hagyományos távol-keleti gyógyászati ismereteit,
- az anamnézis készítéséhez a tevékenység szakszerű végzéséhez legyen képes alkalmazni anatómiai, élettani, kórtani, elsősegélynyújtási és klinikai ismereteit,
- alkalmazni a masszázsterápiával kapcsolatos ismereteit, elvégezni a masszázsterápiát.

2.2. A követelmények szakmai tartalma:
EGÉSZSÉGÜGYI MODUL: szakmai tartalma itt érhető el.
TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI MODUL: szakmai tartalma itt érhető el. 

ALAPFELADAT KÖVETELMÉNYEI: 
a) Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és az etikai normák szerint végzi
A hallgató legyen képes:
- felsorolni az egészségügyi és szociális, valamint a társadalombiztosítás intézményrendszerét, feladatait, működésének alapelveit,
- alkalmazni a tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokat,
- alkalmazni a vállalkozás működtetésével kapcsolatos alapvető jogszabályokat,
- tájékozódni a büntetőjogi felelősség alapelveiben,
- tevékenységének gyakorlása közben lelkiismeretességet, empátiás készséget, őszinteséget, tiszteletet tanúsítani,
- elfogadni, alkalmazni a titoktartási kötelezettséget,
- megfogalmazni az alapvető emberi értékeket,
- megfogalmazni a titoktartás megszegésének következményeit,
- ismerje a verbális iatrogénia fogalmát,
- megfogalmazni a szakmai etika alapkérdéseit (beteg, klienskiszolgáltatottság, felelősség),
- felismerni az egyes helyzetek, kapcsolatok etikai jellegű problémáit, megfogalmazni a helyes megoldásokat,
- tevékenységében a kompetenciahatárokat betartani.
A követelmények szakmai tartalma:
- tevékenységére vonatkozó jogi szabályozók (hatályos népjóléti tárgyú törvények és rendeletek, hatályos népjóléti tárgyú kormányrendeletek, hatályos népjóléti miniszteri rendeletek),
- kérelem-határozat,
- jogorvoslat,
- hatáskör,
- illetékesség,
- jogképesség, cselekvőképesség, képviselet,
- teljesítési kötelezettség,
- tájékoztatási kötelezettség,
- a beteg jogai,
- hozzájárulás a beavatkozáshoz,
- adatvédelem,
- titoktartási kötelezettség,
- kártérítés általános szabályai,
- a dokumentálás jelentősége a jogvédelemben,
- munkajog,
- közalkalmazottakról szóló törvény,
- a munkavállaló fegyelmi és kártérítési felelőssége,
- büntetőjogi fogalmak,
- büntetőjogi alkotmányos alapelvek,
- ártatlanság vélelme, független bíróság eljárása,
- büntetőjogi, anyagi jogszabályok, Btk. illeszkedő részei,
- büntetőjogi eljárások, büntető ügyekben eljáró szervek,
- egyes bűncselekmények,
- foglalkozás körében elkövetett vétségek,
- öngyilkosságban való közreműködés,
- eutanázia,
- segítségnyújtás elmulasztása,
- visszaélés kábítószerekkel,
- kuruzslás,
- etikai alapfogalmak,
- az erkölcsöt általában meghatározó tényezők,
- az erkölcs és a jog kapcsolata,
- az etikai értékek egyetemes érvényességének elve,
- a szolgáltatás etikája,
- a természetgyógyász munka presztízse,
- a természetgyógyász erkölcsi felelőssége,
- döntés-felelősség,
- konfliktusok,
- a beteg tájékoztatása,
- önrendelkezéshez való jog,
- a tájékoztatás kockázata (kompetencia, inkompetencia, etikai bizottságok),
- a természetgyógyászatra vonatkozó jogszabályok,
- a természetgyógyásszal szembeni követelmények,
- a természetgyógyász hatásköre, autonómiája,
- a természetgyógyász és a beteg kapcsolatának etikai alapkérdései,
- a betegfelvétel, fogadás etikája.
b) Kommunikációs feladatok végzése
A hallgató legyen képes:
- felidézni a kommunikáció alapfogalmait és felsorolni a dinamikai alapelveket,
- érdeklődően, figyelmesen meghallgatni a beteget/klienset,
- felismerni a másik személy viselkedésére gyakorolt hatását,
- felismerni a kommunikációs zavarokat és ezeket szükség szerint elhárítani,
- fejleszteni a verbális kommunikációs készségét,
- metakommunikációs jelzéseket értelmezni és az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok alapján a kommunikációt tudatosan alkalmazni,
- megszerzett információt felhasználni szóban és írásban.
A követelmények szakmai tartalma:
- a kommunikáció fogalma,
- a kommunikációs folyamat elemei,
- a kommunikációs folyamat dinamikája,
- interperszonális kommunikációs helyzetek,
- kommunikációs zavarok,
- a kóros kommunikáció okai,
- a nyelvi kommunikáció hiányosságai,
- a kommunikációs zavarok leküzdése,
- a verbális kommunikáció,
- a nonverbális kommunikáció,
- a hiteles kommunikáció,
- a segítő magatartás jellemzői,
- a problémamegoldás stratégiájának elsajátítása, tapasztalatszerzés,
- a kommunikáció fázisai,
- kommunikációs technikák,
- szakmai kommunikációk,
- rosszhír közlése,
- alapkészségek a szakmai kommunikációban,
- az észleltek reprodukálása,
- meggondolatlan értékítéletek és következményeik.
c) Dokumentációs feladatok végzése
A hallgató legyen képes:
- a végzett tevékenységet írásban szakszerűen vezetni és értékelni, ennek alapján a beteg, kliens állapotát nyomon követni,
- a beteg, kliens dokumentációját rendszerezni, tárolni,
- orvosi beutalóban, illetve diagnózisban foglaltakat értelmezni,
- az egészségügyi szolgáltatáshoz társuló adminisztratív és dokumentációs feladatokat pontosan ellátni,
- felsorolni az okiratok kezelésének legfontosabb szabályait.
A követelmények szakmai tartalma:
- a természetgyógyászati tevékenység dokumentációja,
- a természetgyógyászati dokumentáció szakszerű vezetése,
- a természetgyógyászati dokumentáció felhasználása a minőségbiztosításban.
d) Munkájával kapcsolatos fertőtlenítő eljárásokat végez, betartja a higiénés előírásokat
Biztonságos és folyamatos működéshez szükséges tárgyi, technikai feltételeket biztosít.
A hallgató legyen képes:
- megfogalmazni a rendelő működtetésére vonatkozó, valamint a balesetek megelőzésére szolgáló előírásokat,
- balesetmentes környezetet kialakítani,
- a fertőzés és a fertőző betegségek megelőzésének lehetőségeit alkalmazni, elvégezni a mindennapos gyakorlatban a fertőzések megelőzésével kapcsolatos egészségnevelési feladatokat,
- összefoglalni a fertőtlenítő szerek tárolásával kapcsolatos biztonsági előírásokat,
- megfogalmazni a fertőtlenítési eljárásokat,
- elvégezni az alapvető fertőtlenítési eljárásokat,
- biztonságos és folyamatos működéshez szükséges tárgyi, technikai eszközöket biztosítani, karbantartani.
A követelmények szakmai tartalma:
- a fertőzés fogalma,
- a fertőzést befolyásoló tényezők,
- járványfolyamat mozgató erői,
- fertőzés közvetlen érintkezés útján,
- cseppfertőzés,
- nosocomiális infekciók általános járványtana,
- az infekciók megjelenési formái,
- a fertőzés okai,
- a fertőzés forrásai,
- fertőtlenítő szerek tárolásával kapcsolatos előírások,
- fertőtlenítő szerek,
- fertőtlenítési eljárások, alkalmazásuk,
- fertőző beteggel kapcsolatos teendők.

SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEK
a) Anamnézis-készítés
A hallgató legyen képes:
- a beteget megfelelően kikérdezni, panaszait megérteni,
- a beteg kínai, illetve ájurvédikus orvosi gondolkodás szerint kikérdezni, a panaszokat értelmezni,
- a dokumentáció és a beteg kikérdezése alapján tájékozódni, hogy a beteg a szükséges orvosi vizsgálatokon részt vesz-e,
- megítélni a kiegészítő diagnosztikai és terápiás módszerek igénybevételének szükségességét.
b) Kezelési terv, a beteg/kliens állapotának megfelelő mozgássor, program felállítása
A hallgató legyen képes:
- az akadémiai vagy a távol-keleti orvosi diagnózis alapján a sérült energiapályák helyreállítása céljából megfelelő gyakorlatokat összeállítani,
- megállapítani a gyakorlatok sorrendiségét, intenzitását, időtartamát az egyén állapotának figyelembevételével,
- a „kínai óra” alkalmazására.
c) A mozgásprogram bemutatása, elméleti hátterének ismertetése és a gyakorlatok betanítása
A hallgató legyen képes:
- a klienset a lehető legrészletesebben felvilágosítani azokról az energetikai folyamatokról, amelyek az aktuális tünetképet előidézték,
- részletesen felvilágosítani az energiatisztulás, -áramlás, -felvétel szükséges módjairól,
- a gyakorlatokat, energiaáramoltatási módszereket pontosan betanítani, és a mozdulatokat, mozdulatsorokat fo1yamatosan ellenőrizni,
- távol-keleti relaxációs technikákat megtanítani,
- az elméleti ismereteket megfelelő szinten átadni,
- az aktuális egészségi állapotnak megfelelő gyakorlatokat bemutatni és betanítani,
- a megfelelő légzéstechnikát alkalmazni, betanítani.
d) Csoportos egészségmegőrző vagy egy speciális betegségcsoportra összeállított mozgásprogram vezetése
A hallgató legyen képes:
- a csoport általános műveltségének, egészségi állapotának megfelelő mozgásprogramot levezetni, közben rövid elméleti előadásokat tartani,
- ellenőrizni, korrigálni az egyéni gyakorlatok végzését és elsajátítását.
e) Masszázsterápia végzése
A hallgató legyen képes alkalmazni masszázsterápiával kapcsolatos ismereteit, elvégezni a masszázsterápiát.

IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei
1.1. Iskolai végzettség:
- középiskolai végzettség.
1.2. Általános természetgyógyászati ismeretek modul, egészségügyi modul eredményes vizsgával történő teljesítése.
1.3. Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta képzési program, elméleti blokk (alap, speciális modul) teljesítése.
1.4. Igazolt szakmai gyakorlat
- 2 hét orvos-természetgyógyászati rendelőben,
- 1 hét hagyományos kínai orvosi rendelőben, vagy akupunktúrás orvosi rendelőben,
- 2 hét gyógytornász mellett,
- 50 óra valamely alternatív mozgás- és masszázsterapeuta mellett.
A szakmai gyakorlat orvos-természetgyógyászati rendelőben, alternatív mozgás- és masszázsterapeuta mellett, hagyományos kínai orvosi, illetve akupunktúra rendelőben végezhető.
A szakmai gyakorlat elvégzéséről szóló igazolást a szakmai vizsgára jelentkezés dokumentumaihoz kell csatolni.
2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével:
A III. 2. pontban rögzített szakmai követelmények alapján a jelzett szintek szerint.
3. A szakmai vizsga részei
3.1. Szakmai gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga helye független a vizsgázó saját munkahelyétől, a vizsga helyét az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet jelöli ki.
A gyakorlati vizsga az alábbi vizsgafeladatokból tevődik össze:
Qi Gong
- A gyakorláshoz szükséges alapvető pozíciók bemutatása (álló, ülő, fekvő). Általános kondícionáló, harmonizáló mozgássor és pozíciók bemutatása.
- Gyakorlatok az öt elem, illetve energiapáholy harmonizálására.
- A nyolc bársonyos gyakorlat - Ba Duan Jin.
- Az öt állat gyakorlata Wu Qing Xi.
- Az egyes ízületekre ható gyakorlatok bemutatása.
Tai Chi Chuan
- A nyolc állás - öt lépés.
- A Yang-iskola öt elemet stimuláló gyakorlatai.
- Elsődlegesen a felső végtagot erősítő mozgáskombinációk. Elsődlegesen az alsó végtagot erősítő mozgáskombinációk.
Do In
- Általános masszázs a pangások oldására.
- Tonizáló masszázs bemutatása, Szedáló masszázs bemutatása.
- Az öt elem harmonizálására szolgáló masszázsok bemutatása.
- A fejmeridiánok pangását oldó/szellemi funkciót javító masszázs.
- A szemfunkciót javító masszázs.
Wai Tan Kung
- Meridiánokra ható gyakorlatok.
- Zang-Fu-kra ható gyakorlatok.
- Ízületekre ható gyakorlatok
- Általános hatású gyakorlatok.
Jóga
- A jóga légzéstechnikáinak bemutatása és magyarázata.
- A gerincre ható ászanák bemutatása, indikációk, kontraindikációk.
- A keringésre és a hormonrendszerre ható ászanák bemutatása, indikációk, kontraindikációk.
- A belső szervekre ható ászanák bemutatása, indikációk, kontraindikációk.
Masszázsterápia
- Thai masszázs.
- Yumeiho masszázs.
- Shiatsu.
- Do-in önmasszázs.
A vizsgafeladat összetevő elemei:
Megadott tünetképpel, funkciózavarral rendelkező beteg/kliens számára a hat főtantárgy (Qi Gong, Tai Chi Chuan, Do In, Wai Tan Kung, jóga, masszázsterápia) közül kettőből megfelelő mozgás-, masszázs és légzéskombináció összeállítása és bemutatása.
A gyakorlati vizsga ideje maximum 30 perc.
3.2. Szakmai elméleti vizsga
Témakörei:
- Hagyományos kínai orvoslás elmélete, kórtana.
- A védikus filozófia, különböző jógairányzatok elmélete, az ájurvéda kórtana.
- Állapotfelmérő módszerek a alternatív mozgás- és masszázsterapeuta praxisban.
- Svéd masszázs
= sportos,
= betegség szerinti kezelés.
- Thai masszázs.
- Yumeiho masszázs
- Shiatsu.
- Sneider.
- Alexander technika.
- Relaxációs masszázs.
- Energia masszázs.
- Nemes kővel történő masszázs.
- Do-in önmasszázs.
- Svéd-vízi masszázs-mozgatás.
- Földi-féle nyirokmasszázs.
- Vodder-féle kötőszöveti masszázs.
- Reflexzóna masszázs.
- Akupresszúra masszázs.
- A relaxáció, meditáció, immagináció elméleti alapjai.
- Jogi, etikai ismeretek.
3.2.1. Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsgán a fenti témakörök szakmai követelményei alapján szerkesztett feladatlapot oldanak meg a vizsgázók. A feladatlapot a Népjóléti Minisztérium központilag adja ki.
3.2.2. Szóbeli vizsga
Célja:
- a tesztvizsga hiányosságainak, hibás válaszainak megbeszélése;
- a szakmai elméleti ismeretek biztos tudásának felmérése.
A szóbeli vizsga során az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolni:
- az alternatív mozgás- és masszázsterapeuta kompetenciája,
- a kezelőorvossal való kapcsolattartás,
- más természetgyógyász szakemberekkel való kapcsolattartás,
- a szakma jelentőségének túlhangsúlyozásából eredő veszélyek,
- teendők komplikációk fellépése esetén,
- adminisztráció,
- etikus viselkedés, negatív információk kezelése,
- titoktartási kötelezettség a gyakorlatban.
4. * A vizsgázók teljesítményének értékelése
A vizsgázók teljesítményének értékelését az ÁEEK által kiadott vizsgaszabályzat melléklete tartalmazza.

Személyes oktatást szeretnék!

  1. Személyes részvétel az online órákon - Elméleti képzéseinket korszerű formában, online közvetítjük, így bárki részt vehet azokon anélkül, hogy a képzés helyszínére kéne utaznia, illetve később is megnézheti az online órákról készült videókat. Viszont aki szeretne ezeken az órákon személyesen is részt venni, annak biztosítjuk ezt a lehetőséget előzetes egyeztetést követően. Így könnyebbé válhat az adott téma megértése és a felmerülő kérdések megbeszélése azoknak, akik szívesebben tanulnak ezen a módon. Igény esetén ingyenes ismétlési lehetőséget biztosítunk, így a személyes részvétel későbbi időpontban is lehetséges.
  2. Személyes gyakorlati oktatás - Gyakorlati képzéseinket minden esetben személyes részvétellel tartjuk meg. Viszont akik nem tudnak jelen lenni személyesen valamelyik képzési napon, azok is megnézhetik a foglalkozásokról készített videókat, amelyek az adott képzésen részt vevők számára utólag is hozzáférhetők maradnak. Igény esetén ingyenes ismétlési lehetőséget biztosítunk, így van bőven alkalom a tanultak gyakorlására.
  3. Személyre szabott tematika - Akár online, akár személyesen tartjuk a foglalkozást, minden esetben a részt vevők igényei határozzák meg az órák pontos menetét. Az aktuális tematikán belül az egyéni tudásszint, valamint a feltett kérdések alapján történik a téma kifejtése. Kérésre a korábbi tananyagot is felelevenítjük, hogy segítsük a szükséges tudásanyag készség szintre jutását. Igény esetén ingyenes ismétlési lehetőséget biztosítunk, így az utólag felmerülő kérdéseket is van alkalom megvitatni.

Milyen képzéseket kell elvégeznem, ha természetgyógyász szeretnék lenni?

Címünk

3388 Poroszló, Rákóczi út 25.

Gyakran ismételt kérdések

További kérdéseim vannak.

image

Hírlevél

Szeretném, ha kapcsolatban maradnánk, feliratkozom a hírlevélre.