1. A szolgáltatók adatai:

Általános adatok:
Weboldal: https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu
Tárhelyszolgáltató: Űrszelvényben Oszlopok Kft. (Szolgáltató 2)
A weboldalt üzemelteti: Aradi Ágnes egyéni vállalkozó (Szolgáltató 1)
Az Általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) elérhetősége: https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu/aszf.html
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: Az ÁSZF 16. pontja.
A sütikezelési tájékoztató és hozzájárulás elérhetősége: Az ÁSZF 18. pontja.

Jelen ÁSZF az alábbi szolgáltatók (a továbbiakban: Szolgáltatók) és a képzésen résztvevő között jön létre, valamint vonatkozik a weboldal minden látogatójára.

Szolgáltató 1:
Név: Aradi Ágnes egyéni vállalkozó
Székhely: 3388 Poroszló, Rákóczi út 25.
Fő tevékenység: 855901 '19 M.n.s. egyéb oktatás
Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyilvántartásba vételi szám: 55162577
Adószám: 56509241-1-30
A szolgáltató kisadózó.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001452
Felnőttképzési nyilvántartást vezető hatóság megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály
Kamarai tagság: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartása:
A székhelyen minden hónap második hétfőjén 11-13 óráig, ezen kívül előzetes egyeztetés alapján.
E-mail: info@termeszetgyogyaszoktatas.hu
Telefon: +36304544979
A telefonos ügyfélszolgálat mindennap 8-19 óráig hívható.
A telefonos ügyfélszolgálat rejtett hívószámról nem elérhető.

HUF bankszámlaszám:
Bank neve: CIB Bank Zrt. (SWIFT: CIBHHUHB)
GIRO: 10700282-72261349-51100005
IBAN: HU98107002827226134951100005

Szolgáltató 2:
Név: Űrszelvényben Oszlopok Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés:  Űrszelvényben Oszlopok Kft.
Székhely: 3388 Poroszló, Rákóczi út 25.
Fő tevékenység: 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 10-09-038628
Adószám: 29159464-2-10
Közösségi adószám: HU29159464
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001095
Felnőttképzési nyilvántartást vezető hatóság megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály
Kamarai tagság: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartása:
A székhelyen minden hónap második hétfőjén 11-13 óráig, ezen kívül előzetes egyeztetés alapján.
E-mail: info@termeszetgyogyaszoktatas.hu
Telefon: +36304544979
A telefonos ügyfélszolgálat mindennap 8-19 óráig hívható.
A telefonos ügyfélszolgálat rejtett hívószámról nem elérhető.

HUF bankszámlaszám:
Bank neve: CIB Bank Zrt. (SWIFT: CIBHHUHB)
GIRO: 10700282-72547692-51100005
IBAN: HU54107002827254769251100005

EUR bankszámlaszám:
Bank neve: TransferWise Europe SA (BIC: TRWIBEB1XXX)
IBAN: BE02967238258840

2. Jogszabályi háttér:

11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről (a továbbiakban Tgy. Vhr.)
40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban Fktv.)
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban Köznev. tv.)
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (a továbbiakban Szakképzési tv.)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptk.)
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (a továbbiakban Btk.)
2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban Szt.)
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (a továbbiakban Áfa tv.)
2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról (a továbbiakban Katv.)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A Szolgáltatók célja kiemelt figyelmet szentelni a Btk. kuruzslásra vonatkozó részében leírtaknak és segítséget nyújtani a jelentkezők számára az abban leírt jogkövetkezmények megelőzésében a megfelelő szakképzettség megszerzésével.
Kuruzslás 187. § (1) * Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen
a) az orvosi gyakorlat,
b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy
c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a kuruzslást az orvosi gyakorlatra jogosultság színlelésével követik el.
(3) E § alkalmazásában orvosi gyakorlatra jogosult az,
a) akinek hazai egyetemen szerzett általános orvosi vagy fogorvosi oklevele van,
b) akinek külföldi egyetemen szerzett és honosított, egyenértékűségi záradékkal ellátott általános orvosi vagy fogorvosi oklevele van,
c) a külföldi állampolgár, aki engedély alapján oklevelének honosítása nélkül fejthet ki orvosi tevékenységet, feltéve, hogy nem áll az orvosi tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
(4) A kuruzslás elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.

3. Felügyeleti szervek:

Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály (cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7., telefon: +3612109721, +3612109722, E-mail: felnottkepzes@pest.gov.hu)
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága (cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 3-4., telefon: +3636522600, E-mail: hevesavig@nav.gov.hu, a továbbiakban NAV)
Országos Kórházi Főigazgatóság, Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság, Egészségügyi Képzési Főosztály (cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 15., 1444 Budapest, Pf.: 270., honlap : www.enkk.hu, ügyfélszolgálati telefonszám: +3619190343, +3613383944, E-mail: oktatas@okfo.gov.hu, ügyfélfogadás telefonon: hétfő-csütörtök: 8:30-15:30, a továbbiakban: OKFŐ)

4. A képzésen résztvevőkre vonatkozó feltételek:

A Szolgáltatók természetgyógyászati vizsgára felkészítő képzéseire kizárólag középiskolai végzettséggel rendelkező magánszemélyek jelentkezhetnek. Ez a Köznev. tv. szerint gimnázium vagy szakgimnázium befejező évfolyamának elvégzését vagy érettségi bizonyítvány meglétét jelenti. Azok, akik nem a Köznev. tv. vagy a Szakképzési tv. által jelenleg meghatározott végzettséggel rendelkeznek, az OKFŐ-nél érdeklődhetnek, hogy jogosultak-e természetgyógyászati vizsgára jelentkezni. Az érettségi bizonyítvány a vizsgára jelentkezéskor általánosan elfogadott, végzettséget igazoló okmány.
A Szolgáltatók egyéb képzéseire középfokú végzettséggel lehet jelentkezni. Ez a jelenleg hatályos Köznev. tv. szerint középiskola, szakiskola vagy készségfejlesztő iskola befejező évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítványt, a Szakképzési tv. szerint pedig a törvény hatálya alá tartozó szakma megszerzéséről kiállított oklevelet vagy szakmai bizonyítványt jelent.
A jelentkezők végzettségét a Szolgáltatók alapszabályként nem ellenőrzik, de kérésükre a képzésre jelentkező vagy azon részt vevő személy köteles azt részükre bemutatni elektronikus formában.
A képzésen résztvevő feladata és felelőssége a képzésekre és vizsgákra való jelentkezés folyamatának megszervezése és kivitelezése, amiben a Szolgáltatók kérésre díjmentesen szakértő segítséget nyújtanak a képzésekre jelentkezőknek és résztvevőknek.
A képzésre jelentkező előzetes tudását a Szolgáltatók nem vizsgálják, viszont a képzés során a képzésen résztvevők aktuális tudásszintjét a visszajelzések alapján figyelembe veszik és a felkészítés tematikáját folyamatosan ehhez igazítják.
Felek elfogadják, hogy alapszabályként az Fktv. alapján nem történik sem bemeneti kompetenciamérés, sem előzetes tudásmérés, illetve a Szolgáltatók nem számítják be a jelentkező előzetesen megszerzett tudását. Amennyiben mégis történik ilyen, arról a felek külön megállapodnak.
A Szolgáltatók indíthatnak viszont olyan képzéseket, amelyek az előzetesen megszerzett tudás beszámításának elve szerint jöttek létre önálló tanfolyamként és az ezekre való jelentkezésnek speciális követelményei vannak.
Az egészségügyi modulvizsga és az egészségügyi alapmodul vizsgára felkészítő tanfolyam alól felmentés jár abban az esetben, ha a vizsgára jelentkező államilag elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és az OKFŐ által vezetett Alapnyilvántartásban (ANYI), mint közhiteles hatósági nyilvántartásban szerepel. Ezen feltétel fennállásának ellenőrzése a képzésen résztvevő felelőssége, módja pedig a https://kereso.enkk.hu/ adatbázisban való keresés. Bővebb információért az OKFŐ 3. pontban található elérhetőségein lehet a hatóságnál érdeklődni.

5. A képzésen résztvevők jogai:

A Szolgáltatók bármely képzésére jelentkező és jelen ÁSZF jelenlegi vagy korábbi változata szerint szerződő résztvevőket egyszerre illetik meg a szerződéskötéskor érvényes ÁSZF-ben és a jelenlegi ÁSZF-ben foglalt jogok olyan módon, hogy a kettő közül mindig a számukra kedvezőbbet kell figyelembe venni. A Szolgáltatók minden időben felelősséget vállalnak a korábbi ÁSZF-ek szerint kötött szerződésekért, abban az esetben is, amennyiben a Szolgáltatók személye időközben változott. Ilyen esetekben az ÁSZF a jogfolytonosságot szavatolja.
A felnőttképzési szerződés létrejöttét követően a résztvevőknek joga van a Szolgáltatók 6. és 7. pontban megjelölt szolgáltatásainak, valamint a képzéseket kiegészítő egyéb szolgáltatásoknak az igénybevételére a képzési díj megfizetését követő 5 éven belül.
A tanfolyamokra jelentkező magánszemélyek fogyasztónak minősülnek. 
A résztvevőket megilletik az elállási és felmondási jogok, valamint a szerződés megszüntetésének az ÁSZF 10. pontjában részletezett jogai.
Panasz esetén a résztvevőknek joga van az ÁSZF 14. pontja szerinti eljárások gyakorlásához, valamint az ÁSZF 3. pontja szerinti felügyeleti szervekkel történő kapcsolatfelvételhez.
A weboldalt használó bármely személy jogosult az ÁSZF 18. pontjában foglalt sütikezelési hozzájárulásán bármikor módosítani.

6. A szolgáltatás leírása:

A Szolgáltatók az OKFŐ által szervezett és a Tgy. Vhr. által szabályozott természetgyógyászati vizsgákra történő felkészítéssel, valamint egyéb, a természetgyógyászathoz kapcsolódó képzések szervezésével és oktatásával foglalkoznak.
A képzések megszervezése és a jelentkezések fogadása a Szolgáltatók részéről (különösen Szolgáltató 1 részéről) elsősorban a https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu internetes oldal üzemeltetésével valósul meg.
Az oldalon belül az egyes tanfolyamokat ismertető aloldalakon található "Jelentkezem a képzésre" gombra kattintva lehet a képzésekre jelentkezni. A jelentkezési űrlap kitöltésével és az adatok elküldésével fejezi ki a jelentkező a szerződéskötési szándékát, amelyet a tanfolyam díjának a megfizetésével véglegesít.
A felnőttképzési tevékenység az online elméleti képzések esetében a Szolgáltatók által meghatározott videókonferencia alkalmazás (Zoom) használatával, internetes eléréssel történik. Az elméleti foglalkozásokon egy oktató vesz részt. Az elméleti foglalkozások során előadások és interaktív foglalkozások (jellemzően kérdések és válaszok) váltogatják egymást. Az online elméleti képzés foglalkozásai az Fktv. szerint konzultációnak minősülnek, kontaktórára nem kerül sor. Ugyanakkor a Szolgáltatók igény szerint lehetőséget biztosítanak az online konzultációkon való személyes részvételre is, előzetes egyeztetés alapján. A Szolgáltatók nem zárt rendszerű elektronikus távoktatást folytatnak és nem használnak zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert. Az Fktv. által meghatározott kereteken belül a Szolgáltatók elméleti képzései távoktatásnak minősülnek.
A gyakorlati képzéseket a Szolgáltatók személyesen tartják meg a meghirdetett képzések leírásában található településen. A gyakorlati foglalkozások pontos helyszínét és a közreműködő oktatók számát a Szolgáltatók a jelentkezők számának függvényében határozzák meg. A gyakorlati foglalkozások során is történik elméleti oktatás, viszont videófelvétel általában nem készül.
Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokkal is rendelkező képzéseket a Szolgáltatók online elméleti és gyakorlati képzés részekre bontják, és azokra részenként az online elméleti képzésekre és a gyakorlati képzésekre vonatkozó szabályokat alkalmazzák a fentiek szerint.
Kontaktórának az Fktv. szerint a képzésen résztvevő személyes jelenlétét igénylő tanóra, konzultációnak pedig az elsajátítandó ismeret átadását, megerősítését elősegítő, a képzésen részt vevő személy és az oktató, tutor közötti olyan megbeszélés minősül, amely elektronikus úton is megvalósulhat.
A képzések tananyagegységeit a Szolgáltatók a képzések leírását tartalmazó aloldalakon határozzák meg. Ez az adott képzés tematikája. A tananyagegységekhez rendelt óraszámok egyenként 45 perces foglalkozási egységeket jelölnek, vagyis például 2 óra foglalkozás 90 percig tart.
A képzési programot az adott képzés leírását tartalmazó aloldalon határozzák meg a Szolgáltatók.
A képzések megkezdésének időpontja minden esetben a jelentkezéskor meghatározott kezdő időpont, amely vagy a képzés első kontaktórájának időpontja (amennyiben van ilyen), vagy a képzés első konzultációjának az időpontja (amennyiben van ilyen). Ha az adott képzésen kontaktóra és konzultáció is megtartásra kerül, akkor a kettő kezdő időpont közül a korábbi számít a képzés kezdő időpontjának.
A képzések befejezésének várható időpontja minden esetben a jelentkezéskor meghatározott befejező időpont, amely vagy a képzés utolsó kontaktórájának időpontja (amennyiben van ilyen), vagy a képzés utolsó konzultációjának az időpontja (amennyiben van ilyen). Ha az adott képzésen kontaktóra és konzultáció is megtartásra kerül, akkor a kettő befejező időpont közül a későbbi számít a képzés befejező időpontjának.
A képzés befejezésének tényleges időpontja eltérhet a képzés befejezésének várható időpontjától, amennyiben a résztvevő a kontaktórákon nem teljesíti a legalább 80%-os részvételi arányt. Ebben az esetben a képzés befejezésének tényleges időpontja a pótlás vagy ismétlés teljesítése olyan módon, hogy a 80%-os részvételi arány teljesüljön.
A Szolgáltatók elkötelezettek a felnőttképzési tevékenység szakszerű elvégzésében, ezért minden foglalkozás igazodik a képzés általános tartalmához, tananyagegységeihez és az adott foglalkozásra ütemezett konkrét tematikához, ugyanakkor a képzésen résztvevők személyes felkészültségéhez és igényeihez is.

7. Kiegészítő szolgáltatások:

A Szolgáltatók az alábbi, felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokat végzik.
A képzésekre történő jelentkezéssel és a képzési díj megfizetésével a képzésen részt vevő személyek lehetőséget kapnak térítésmentesen részt venni a Szolgáltatók azonos témájú jövőbeni képzésein a jelentkezéstől számított 5 éven belül, mennyiségi korlátozás nélkül.
A képzésekhez kapcsolódó esetleges szállás és étkezés díjára a térítésmentesség nem terjed ki. Az életmódtáborok ismétlése féláron lehetséges és ez a kedvezmény kizárólag azonos témájú életmódtábor ismétlésére vonatkozik.
Az ismétlésre a Szolgáltatók a https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu/naptar.html oldalon található képzési naptárban (képzési naptár és meghirdetett képzéseink) szereplő időpontokban biztosítanak lehetőséget.
A tanfolyamokon való ismételt részvétel minden esetben előzetes egyeztetéshez kötött, amelyet a résztvevő a Szolgáltatók 1. pontban felsorolt elérhetőségein kezdeményezhet.
A foglalkozásokon készült hang- és képfelvételek megtekintését a Szolgáltatók szintén díjmentesen lehetővé teszik a képzésre történő jelentkezéstől és a képzés díjának megfizetésétől számított 5 éven belül azon személyeknek, akik az adott képzésen részt vettek (vagy részt vehettek volna és erre vonatkozó igényüket előzetesen jelezték).

8. A felnőttképzési szerződés létrejötte:

A felnőttképzési szerződés magyar nyelven jön létre az 1. pontban megjelölt Szolgáltatók és egy magánszemély jelentkező között.
A Szolgáltatók kijelentik, hogy célirányosan kompetenciakialakításra vagy -fejlesztésre irányuló és szervezetten megvalósuló üzletszerű gazdasági tevékenységet végeznek.
A Katv. 13. § (2) szerint Szolgáltató 1 kijelenti, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül, valamint az Áfa tv. értelmében alanyi adómentességgel rendelkezik.
A Szolgáltatók jelen szerződés hatálya alá tartozó és természetgyógyászati vizsgákra felkészítő felnőttképzési tevékenységüket a Tgy. Vhr. alapján végzik, ami így az Áfa tv. értelmében mentes az általános forgalmi adó alól.
A képzésre jelentkező magánszemély és az 1. pontban megjelölt Szolgáltatók között felnőttképzési szerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint az alábbi módon.
A https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu weboldalon található különféle képzések leírását tartalmazó aloldalakon elhelyezett "Jelentkezem a képzésre" gombra kattintva lehet a Szolgáltatók képzéseire jelentkezni. Az adott képzés leírásában jelölik meg a Szolgáltatók, hogy a képzés vonatkozásában a felnőttképzési tevékenységet Szolgáltató 1 vagy Szolgáltató 2 végzi el. Szolgáltatók ugyanakkor helytállnak a kettő közül bármely esetben a szerződés teljesítéséért és szükség esetén egymást helyettesíthetik. Az űrlap kitöltésével és az adatok elküldésével a jelentkező határozottan kifejezi a szerződéskötési szándékát, amelyet a tanfolyam díjának a megfizetésével véglegesít.
A Szolgáltatók a jelentkezést a jelentkező által megadott E-mail címre visszaigazolják.
A felnőttképzési szerződés ebben az esetben a Szolgáltatók külön visszaigazolása nélkül elektronikus úton létrejön az űrlap kitöltését és a tanfolyami díj befizetését követő 3. napon. Ezen időszakon belül a jelentkezőnek lehetősége van a Szolgáltatók 1. pontban megjelölt elérhetőségein jelezni az esetleges adatbeviteli hibák kijavítására utaló szándékát, és ebben az esetben a felek (jelen ÁSZF-ben rögzített) kölcsönös nyilatkozata szerint ez a bejelentés a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőző kijavításnak minősül. Amennyiben a Szolgáltatók bármelyike a szerződéskötést elutasítja, arról szintén ezen időszakon belül tájékoztatja a tanfolyamra jelentkezőt.
Az ilyen módon elektronikus úton létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül a Ptk. XVI. fejezete szerint. A jelentkezési űrlap adatairól készült E-mail kivonat a hozzá csatolt aktuális ÁSZF-et tartalmazó melléklettel együttesen alkotják az elektronikus úton létrejött szerződést. Ezeket a dokumentumokat a Szolgáltatók tárolják és kérésre a képzésen résztvevő részére másolatban megküldik.
A jelentkezési űrlap kitöltésével a jelentkező vállalja a felelősséget az abban szereplő adatok valódiságáért és hitelességéért. A hibák kijavításának eszköze a jognyilatkozat megtétele előtt a jelentkező részéről történő átolvasás és kijavítás. Amennyiben valamely mező kitöltése hibásan történt meg, a felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hibás adatot mielőbb kijavítsák bármikor a szerződés ideje alatt. A jóhiszemű adat tévesztés a felek kölcsönös szándéka szerint nem minősül szerződésszegésnek. A hibás adatok kijavítására és a megváltozott adatok rögzítésére irányuló kommunikáció a Szolgáltatók 1. pontban megjelölt elérhetőségein, valamint a tanfolyamon résztvevő által megadott elérhetőségeken történik észszerű határidőn belül.
Létrejöhet a felnőttképzési szerződés a jelen ÁSZF-től eltérő feltételek szerint is, amennyiben erre vonatkozóan a felek írásban megállapodnak. Ebben az esetben elektronikus úton nem jöhet létre a szerződés. Az írásbeli megállapodás viszont történhet E-mail-ben is és hivatkozhat jelen ÁSZF tartalmára.

9. A képzés díja: 

A tanfolyamok díja (vagy egyes esetekben a tanfolyam legalacsonyabb díja) a https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu weboldalon található különféle képzések leírását tartalmazó aloldalakon van feltüntetve. A képzési díj minden képzési időponthoz egyenként hozzá van rendelve, így amennyiben egy tanfolyamot többféle díj ellenében szervezünk (például előre ütemezett árváltoztatás esetén), a képzés pontos ideje mellett tüntetjük fel a pontos képzési díjat. A képzés díja minden esetben előre fizetendő banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel. Készpénzes fizetésre kizárólag bankfiókban történő befizetéssel van lehetőség Szolgáltatók 1. pontban megjelölt bankszámlaszámára. A Szolgáltatók a jelen ÁSZF tárgyát képező szolgáltatások díjáról minden esetben a kifizetést követően elektronikus előlegszámlát, majd a teljesítést követően elektronikus számlát állítanak ki. A jelentkező a jelentkezésével hozzájárul az elektronikus számla kiállításához és E-mail útján történő kézbesítéséhez, illetve hozzájárul a számlázáshoz szükséges adatai kezeléséhez a 16. pont szerint. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatók jogosultak automatikus számla kiállításra és a jelen ÁSZF elfogadásával a jelentkező teljes felelősséget vállal azért, hogy a megadott számlázási adatai helyesek és pontosak. Tudomásul veszi továbbá, hogy a NAV online adatszolgáltatás keretében megváltoztatás nélkül továbbításra kerülhetnek ezek az adatok a NAV rendszerébe is (az aktuális jogszabályok által meghatározott módon). A jelentkező a felnőttképzési szerződés megkötésével kártérítési felelősséget vállal a Szolgáltatók esetleges téves adatszolgáltatásból származó mulasztásáért, amennyiben az a fentiek szerint neki felróható.
A Szolgáltatók a jelentkezést követően díjbekérőt állítanak ki és küldenek a jelentkező E-mail címére. Ez segíti a pontos és gyors kifizetést és számla kiállítást.
A képzési díj költségviselőjét a jelentkező a jelentkezési űrlapon a számlázási adatok kitöltésével határozza meg. Alapesetben a költségviselő a jelentkező.
A képzések díját a jelentkezéstől számított három naptári napon belül kell megfizetni, de legkésőbb a képzés kezdő napján, a képzés elindulását megelőzően. Kedvezményes díj esetében a fizetési határidő egy munkanap.
A nem magyar forint pénznemben indított átutalások esetében felmerülő esetleges költségeket a jelentkező köteles megtéríteni a Szolgáltatók részére. Szolgáltatók külön kérésre külföldi pénznemekben is biztosíthatnak fizetési lehetőséget, egyéni megállapodás alapján. Az ilyen megállapodás a szerződés egyéb részét nem érinti.

A tanfolyamok díjait az alábbi árlista tartalmazza:
Természetgyógyászati vizsgára felkészítő teljes képzések:
Egészségügyi alapismeretek képzés 59.900 forint (2023. március 13-tól 64.900 forint)
Természetgyógyászati alapismeretek képzés 49.900 forint (2022. október 12-től 59.900 forint, majd 2023. január 23-tól 64.900 forint)
Természetgyógyász életmódtábor 99.900 forinttól 124.900 forintig az alábbiak szerint (téma, képzési díj, helyszín, időpont)
 - Általános, 104.900 Ft, Poroszlón 2022. június 22-26.
 - Reziliencia, 114.900 Ft, Poroszlón 2022. június 27 - július 1.
 - Shiatsu és do-in, 114.900 Ft, Poroszlón 2022. július 13-17.
 - Fitoterápia, 109.900 Ft, Poroszlón 2022. július 18-22.
 - Kineziológia, 114.900 Ft, Poroszlón 2022. augusztus 20-24.
 - Általános, 99.900 Ft, Poroszlón 2022. szeptember 27 - október 1.
 - Általános, 99.900 Ft, Poroszlón 2022. december 6-10.
 - Általános, 104.900 Ft, Poroszlón 2023. március 21-25.
 - Általános, 114.900 Ft, Poroszlón 2023. június 19-23.
 - Fitoterápia, 119.900 Ft, Poroszlón 2023. június 26-30.
 - Reziliencia, 124.900 Ft, Poroszlón 2023. július 3-7.
 - Kineziológia, 124.900 Ft, Poroszlón 2023. július 10-14.
 - Thai és jóga, 109.900 Ft, Poroszlón 2023. október 10-14.
 - Általános, 104.900 Ft, Poroszlón 2023. október 31 - november 4.
 - Shiatsu és do-in, 109.900 Ft, Poroszlón 2023. november 7-11.
Akupresszőr szakmai képzés 79.900 forint (2023. április 12-től 99.900 forint)
Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta szakmai képzés 69.900 forint (2023. október 16-tól 89.900 forint)
Életmód-tanácsadó és terapeuta szakmai képzés (három modulból áll: az alternatív mozgás- és masszázsterapeuta képzésből, a fitoterapeuta képzésből és az életmód-tanácsadási ismeretek képzésből, ára a három képzés árának összege)
Reflexológus szakmai képzés 89.900 forint
Alternatív fizioterapeuta szakmai képzés 84.900 forint (2023. december 4-től 89.900 forint)
Bioenergetikus szakmai képzés 74.900 forint
Fitoterapeuta szakmai képzés 84.900 forint (2023. augusztus 28-tól 89.900 forint)
Fülakupunktúrás addiktológus szakmai képzés 64.900 forint (2023. március 3-tól 69.900 forint)
Kineziológus (One Brain) szakmai képzés 204.900 forint
Szemtréner szakmai képzés 74.900 forint

Természetgyógyászati vizsgára felkészítő képzési modulok:
Életmód-tanácsadási ismeretek modul 99.900 forint
One Brain I. - a szakma eszközei modul 43.100 forint
One Brain II. - a One Brain alapjai modul 62.150 forint
One Brain III. - testkód modul 81.200 forint
Általános kineziológiai ismeretek modul 18.450 forint

Egyéb képzések:
A funkcionális edzés alapjai tanfolyam 54.900 forint
Önfejlesztés az öt elemmel és do-innal tanfolyam 44.900 forint
Jógával és ájurvédával az egészségért tanfolyam 54.900 forint
Csakrák, önismeret és egészség tanfolyam 54.900 forint
Ájurvéda és egészségmegőrzés tanfolyam 54.900 forint

A képzési csomagok az alábbi kedvezményt biztosítják a csomagban foglalt képzések árából:
Alapképzés csomag: 5% kedvezmény
Szakmai képzés csomagok: 6% kedvezmény
Teljes képzési csomag: 8% kedvezmény
Jóga csomag: 5% kedvezmény

Ismétlés vagy az előzetesen megszerzett tudás beszámítása esetén a képzés tájékoztató oldalán meghatározott vagy a felmérés során egyedileg meghatározott kedvezményt biztosítjuk a képzés árából.

Az aktuális heti akciók összegét és érvényességét a https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu/akcio.html oldal tartalmazza. Akciós díjú képzések és egyéb szolgáltatások esetében az akciók érvényességi idején belül a Szolgáltatók az akciós díjat határozzák meg átmenetileg a képzés vagy egyéb szolgáltatás díjaként. Az akciós díjat a jelentkező a jelentkezéstől számított egy munkanapon belül köteles megfizetni, különben az akciós díj helyett az árlista szerinti díjat kell megfizetnie.

10. Elállási és felmondási jog, a szerződés megszűnése:

A tanfolyamainkra jelentkezőt 14 napos elállási jog illeti meg, amellyel a Szolgáltatók 1. pontban megjelölt elérhetőségeinek valamelyikére intézett egyértelmű írásos nyilatkozatával élhet. Amennyiben ezt a tanfolyam elindulása előtt teszi meg, abban az esetben a teljes tanfolyami díj visszajár a jelentkező részére. Amennyiben az elállási jog bejelentésének időpontjában a tanfolyam már elkezdődött, abban az esetben a tanfolyami díj arányos része jár vissza a tanfolyamból hátralévő óraszámra vonatkozóan. A számítás alapja minden esetben a megkezdett és nem megkezdett tanfolyami órák egész számának aránya. Egy tanfolyami óra 45 percből áll.
A képzésen résztvevőt indoklás nélküli felmondási jog illeti meg, amelyet írásban tud bejelenteni a Szolgáltatók 1. pontban megjelölt elérhetőségeinek valamelyikén. Ebben az esetben a tanfolyami díj arányos része jár vissza a tanfolyamból hátralévő óraszámra vonatkozóan.
Ezekben az esetekben a Szolgáltatók a résztvevő részére legfeljebb 15 napon belül fizetik vissza a tanfolyami díj arányos részét. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a nem azonnali visszafizetés különösen abban az esetben indokolt, amikor a Szolgáltatók részére internetes bankkártyás fizetési szolgáltatást nyújtó pénzintézet a résztvevő által befizetett összeget visszatartja, vagyis a visszafizetendő összeg nem azonnal áll a Szolgáltató rendelkezésére.
A Szolgáltatókat az alábbi módon illeti meg a felmondási jog. Amennyiben a képzésen résztvevő az ÁSZF valamely pontját (különös tekintettel a 12. pontra) megszegi, a Szolgáltató figyelmeztetheti a résztvevőt arra, hogy élni kíván a felmondási jogával. Abban az esetben, ha a figyelmeztetést követően a szerződésszegés megismétlődik, a Szolgáltató élhet a felmondási jogával. Ebben az esetben a tanfolyami díj arányos része jár vissza a résztvevőnek a tanfolyamból hátralévő óraszámra vonatkozóan.
A szerződés a 7. pontban leírt szolgáltatások rendelkezésre állása okán a létrejöttétől számított 5 évig van érvényben függetlenül attól, hogy elektronikus úton jött-e létre.
A tanfolyamon készített vagy a tanfolyam során rendelkezésre bocsátott álló- és mozgókép-, illetve hangfelvételek résztvevő által harmadik személynek bármilyen formában történő átadása - a Szolgáltatók előzetes írásos engedélye nélkül - a résztvevő súlyos szerződésszegésének minősül. Ilyen esetben a szolgáltató jogosult a szerződés azonnali megszüntetésére. A résztvevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy ebben az esetben a képzési díj sem egészben, sem részben nem jár neki vissza. Továbbá az ilyen módon okozott kárt a résztvevő köteles a Szolgáltatók részére megtéríteni.

Az Fktv. 7. A felnőttképzési jogviszony 13/A. § szerint:
(1) A felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.
(2) A felnőttképzési szerződést a képzésben részt vevő személy felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
b) a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti vagy
c) a képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

11. A tanúsítvány és az adatlap kiállításának feltételei:

A tanfolyamok elvégzéséről a SzolgáltatókFelnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben tanúsítványt, valamint az OKFŐ részére adatlapot állítanak ki a 2. pontban megnevezett jogszabályok alapján.
A tanúsítvány és az adatlap kiállításának feltételei az alábbiak.
A felnőttképzési szerződés létre kell, hogy jöjjön a 8. pontban meghatározott módon.
A képzésen résztvevő az óraszámok tekintetében legalább 80%-os részvétellel jelen kell, hogy legyen a tanfolyam gyakorlati részén, a kontaktórákon. Ennek hiányában a résztvevőnek lehetősége van egy későbbi tanfolyamon ismétlés keretében teljesíteni a 80%-os részvételi arányt. Az ismétlés díjmentes az oktatás díjára vonatkozóan, viszont az esetleges szállás és étkezés költségét meg kell téríteni. Ebben az esetben a résztvevő az eredeti képzés tekintetében nem kap sem adatlapot, sem tanúsítványt. Ehelyett a későbbi tanfolyamra új résztvevőként kerül rögzítésre a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben és a 80%-os részvételi arányt újból teljesítenie kell a tanúsítvány és az adatlap kiállításához.
A tanfolyamok ismétlése a https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu/naptar.html oldalon meghirdetett képzésekre vonatkozó időpont foglalással történik, amely a Szolgáltatók 1. pontban megnevezett elérhetőségeinek valamelyikére intézett, egyértelmű írásbeli megkereséssel lehetséges.
Külön kérés és egyéni mérlegelés alapján a Szolgáltatók lehetőséget biztosíthatnak arra, hogy a résztvevő legfeljebb a képzés befejező napját követő 60 napon belül bepótolja az elmaradt kontaktórás részvételt (kizárólag az elmaradt órákat). Az ilyen módon szervezett pótló kontaktórás foglalkozás a résztvevő és a Szolgáltatók közös, egyéni megállapodása szerint lehet díjmentes vagy térítés köteles. Ilyen esetben (ha a részvétel pótlólag megvalósul) az eredeti képzés válik teljesítetté és a tanúsítvány, valamint az adatlap pótlólag kiállításra kerül.
Az online elméleti foglalkozásokon, vagyis az online konzultációkon való részvétel nem kötelező, mivel az azokon készült videófelvétel később is megtekinthető. A tanfolyam elméleti részén való felkészülésért a résztvevő felel.

12. A résztvevők magatartására vonatkozó szabályok:

Mind a képzéseken résztvevőkre, mind a képzések oktatóira ugyanazok a magatartási szabályok vonatkoznak, közöttük ebből a szempontból nincs különbség. 
A képzések oktatóinak joguk van viszont a résztvevőket moderálni, a magatartási szabályok betartására kérni, illetve szükség esetén utasítani vagy a foglalkozáson való részvételtől eltiltani. A vezető oktatónak ugyanilyen jogai vannak a többi oktatóval szemben is (ilyen eset a kontaktórás képzéseken fordulhat elő).
A képzések szervezésével és minden egyéb kapcsolódó kommunikációval és tevékenységgel kapcsolatosan ugyanezen magatartási szabályok alkalmazása az elvárt, észszerű és életszerű kereteken belül.
Elvárt, hogy minden résztvevő minden más személlyel tisztelettudóan és egyenrangúan kommunikáljon. A gyűlöletkeltés és a megalázás bármilyen formái, bármilyen okból vagy akár ok nélkül is tiltottak a foglalkozásokon.
Mindenki, aki a képzéseken részt vesz (beleértve az oktatókat is) külön elfogadja, hogy a barátságos és hatékony légkör megteremtése és fenntartása érdekében a Szolgáltatók elkötelezettek az általános tegeződés mellett. Ezért a tegeződés szabályait a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó képzéseken mindenki kifejezetten elfogadja és alkalmazza.

13. A Szolgáltatókra vonatkozó magatartási szabályok:

A Szolgáltatók értelemszerűen kötelezőnek elfogadják magukra és alkalmazottaikra, valamint alvállalkozóikra vonatkozóan a 12. pontban leírt magatartási szabályokat. Kötelezettséget vállalnak a foglalkozások ezen elvek szerinti moderálására és a biztonságos és támogató légkör megteremtésére.
Ugyanakkor a Szolgáltatók kijelentik, hogy a tanfolyamok tartalmazhatnak a nyugalom megzavarására alkalmas módszereket és eljárásokat, amelyeket kizárólag az aktuális résztvevők beleegyezésével alkalmazhatnak. A tanfolyamok célja a kompetencia fejlesztés és a résztvevők támogatása az elhagyni vagy megváltoztatni kívánt megszokások háttérbe szorításában. Viszont az ezekre irányuló módszerek is kizárólag a résztvevők beleegyezésével alkalmazhatók.

14. Panaszkezelés:

A képzéseken résztvevők az 1. pontban megjelölt módokon és elérhetőségeken tehetnek észrevételt vagy panaszt a Szolgáltatóknál. A szóbeli panaszokra azonnali szóbeli válasz várható, az írásos panaszokra legfeljebb 30 napon belül válaszolnak a Szolgáltatók. Felek kijelentik, hogy rejtett hívószámról egymás irányába telefonhívást nem indítanak.
A fogyasztónak lehetősége van az Európai Bizottság "Online vitarendezés" szolgáltatásának igénybe vételére, amely a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show oldalon elérhető.
A résztvevőnek lehetősége van továbbá a 3. pontban megjelölt felügyeleti szervekkel is felvenni a kapcsolatot, amennyiben a Szolgáltatók panaszkezelésével nem elégedett.

15. Szerzői jogi nyilatkozat:

https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu/ internetes oldalon és aloldalain található tartalom jelentős része szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalmi elemekről a Szolgáltatók az 1. pontban megjelölt elérhetőségeik valamelyikére intézett írásos kérésre tudnak tájékoztatást adni a kérdéses tartalmi elem egyenkénti felsorolását követően, 30 napon belül írásban. Ennek hiányában a teljes tartalom szerzői jogi védelem alatt állónak tekintendő.
Tilos a weboldal bármely elemének üzleti célú felhasználása a szolgáltató írásbeli engedélye nélkül. A nem üzleti célú felhasználás kizárólag a pontos forrás megjelölésével történhet.
A weboldalon található esetleges hibák kijavítására vonatkozóan a Szolgáltatók elkötelezettek. A hibák feltárására vonatkozó tájékoztatásokat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken lehet megtenni.

16. Adatkezelési tájékoztató:

A Szolgáltatók a képzésekre jelentkezők és a képzéseken résztvevők adatait tárolják.
Az adatokhoz az 1. pontban megjelölt, a szolgáltatást végző, a weboldalt üzemeltető és tárhelyszolgáltató természetes és nem természetes személyek férhetnek hozzá. Ezen kívül a szerződéssel kapcsolatos és a weboldal használatával kapcsolatos adatok egy részéhez azok a természetes és nem természetes személyek férhetnek még hozzá, akiket az adatkezelési tájékoztató külön megnevez.
Az adatok tárolásának célja a 6. és 7. pontban leírt szolgáltatások, valamint a 8., 10., 11. és 14. pontban leírt eljárások folyamatának a biztosítása.
Az Fktv. 16. § értelmében a felnőttképzőnek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és - a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie: 
a) a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,
b) a képzésben részt vevő személy 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyes adatait, valamint az oktatás, képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,
c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat,
e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti példányát,
g) az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat.
Továbbá az Szt. 169. § (2) értelmében a jelentkezési űrlap kivonatát és az aktuális ÁSZF másolatát mint számviteli bizonylatokat a szolgáltató 8 évig köteles őrizni. 
A szolgáltató a konzultációkról készült videófelvételeket tekinti a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumoknak, valamint a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumoknak az Fktv. szerint.
A 6. pontban leírt szolgáltatások nyújtása során a szolgáltató az elméleti foglalkozásokról és a gyakorlati foglalkozások egy részéről hang- és képfelvételeket (álló- és mozgóképet egyaránt) készít a 7. pontban leírt szolgáltatások teljesítésének biztosítására. A jelentkezők a jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak a felvételek elkészítéséhez és az Fktv. 16. § értelmében a keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig történő kezeléséhez.
A felvételekhez az adott foglalkozáson résztvevő és a foglalkozáson való jogos részvételét előzetesen bejelentő személyek férhetnek hozzá a szerződés ideje alatt.
A felnőttképzési államigazgatási szerv az Fktv. szerint a pályakövetési rendszer működtetése céljából az adatokat azok keletkezésétől számított 50. év utolsó napjáig kezeli, ezt követően a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait átadja az illetékes levéltárnak.

A Szolgáltatók az Szt. szerinti kötelezettségeik teljesítésére (különös tekintettel a 151. § (1) b) szerinti kötelezettségre) és azon felül is az Szt. 150. § (2) szerinti számviteli szolgáltatás, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és az azzal kapcsolatos tanácsadás elvégzésére a Soroban Consulting Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca 25. a. ép., adószám: 11734406-2-13, E-mail cím: zsoltszilagyi@me.com) szolgáltatásait veszik igénybe.

A díjbekérők, előleg számlák és számlák kiállítását és az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások kezelését a Szolgáltatók a Billingo Technologies Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em., cégjegyzékszám: 01-10-140802, adószám: 27926309-2-41, web: www.billingo.hu, E-mail: hello@billingo.hu) online számlázó rendszerén belül végzik. Adatkezelési tájékoztatójuk a https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon található. Partnerük a Barion Payment Zrt. H-EN-I-1064/2013. A Billingo rendszerén belül indított pénzügyi műveletekre (például Barion bankkártyás fizetés) vonatkozó általános szerződési feltételek és adatkezelési tájékoztató közzététele a Billingo Technologies Zrt. feladata és felelőssége.

A Billingo rendszerén belül indított Barion bankkártyás fizetés szolgáltatója a Barion Payment Zrt. (székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1., cégjegyzékszám: 01-10-048552, licencazonosító: H-EN-I-1064/2013, intézményazonosító: 25353192, adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014, Helpdesk: +3614647099). Adatkezelési tájékoztatójuk a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon érhető el.

A hírlevélre történő feliratkozás esetén a feliratkozó elfogadja, hogy az 1. pontban megjelölt Szolgáltatóktól marketing célú küldemények érkeznek a megadott E-mail címére. Ezt a nyilatkozatát bármikor visszavonhatja és leiratkozhat a hírlevélről a Szolgáltatók 1. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén. A leiratkozásra vonatkozó kérelmet a Szolgáltatók 3 napon belül kötelesek teljesíteni. A küldött E-mailek szintén tartalmaznak hivatkozást a közvetlen leiratkozásra vonatkozóan. A Szolgáltatók hetente egy E-mail kiküldését vállalják hírlevél küldés szolgáltatás keretében a feliratkozók részére. A feliratkozó elfogadja, hogy a Szolgáltatók harmadik fél (alvállalkozó) felé továbbítják a feliratkozási adatait. Az alvállalkozó a https://mailchimp.com/ oldalt üzemeltető The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Az adatkezelés kizárólag a feliratkozó E-mail címére terjed ki, más adatot a hírlevél küldés szolgáltatás során nem kezelünk. Az adatszolgáltatás marketing célú.

A push üzenetekre történő feliratkozás esetén a feliratkozó elfogadja, hogy az 1. pontban megjelölt Szolgáltatóktól marketing célú üzenetek érkeznek a vezeték nélküli készülékére vagy a böngészőjébe. A szolgáltatásról leiratkozni a feliratkozó a saját készülékén vagy a saját böngészőjében tud. A 45 napja inaktív feliratkozások automatikusan törlődnek. A feliratkozó tudomásul veszi (és annak tudatában iratkozik fel), hogy a Szolgáltatóknak nincs lehetősége külön kérésre kézzel megszüntetni push üzenetekre történő feliratkozásokat. A Szolgáltatók hetente egy üzenet kiküldését vállalják push üzenet küldés szolgáltatás keretében a feliratkozók részére. A feliratkozó elfogadja, hogy a Szolgáltatók harmadik fél (alvállalkozó) felé továbbítják a feliratkozási adatait. Ez az adattovábbítás teljesen automatikus. Az alvállalkozó a https://sendpulse.com/ oldalt üzemeltető SendPulse Inc. (220 E 23rd St #401, New York, NY 10010). Az adatszolgáltatás marketing célú.

A weboldalon használt sütik kezelésére vonatkozó tájékoztatót a Szolgáltatókhttps://termeszetgyogyaszoktatas.hu/aszf.html oldalon az ÁSZF 17. pontja alatti külön tájékoztató mezőben helyezték el, amelyet a https://www.cookiebot.com/en/ oldal üzemeltetője, a Cybot A/S (Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark, Company reg. no.: DK34624607, Phone: +45 50 333 777, E-mail: mail@cookiebot.com, Website: cybot.com) kezel. A tájékoztató dinamikusan változó és személyre szabott információt tartalmaz. Ez a dinamikus tájékoztató az ÁSZF 18. pontjának tekintendő, viszont a dinamikus jellegére való tekintettel az ÁSZF kivonatában az ÁSZF 18. pontjában szereplő tájékoztató adatok nem szerepelnek. Azokat kizárólag a https://termeszetgyogyaszoktatas.hu/aszf.html oldalon lehet megtekinteni. Az ÁSZF 18. Sütikezelési tájékoztató és hozzájárulás fejezete tartalmazza egyben az egyénre szabott sütikezelési hozzájárulás visszavonásának és módosításának a lehetőségét is. Az ÁSZF 18. pontjában szereplő szolgáltatók a sütikezelési tájékoztató szerinti adatkezelést folytatják.

A Szolgáltatók semmilyen adatot nem adnak ki egyéb harmadik félnek marketing célú megkeresések indításának céljából.
Amennyiben az ÁSZF 6. és 7. pontjában leírt szolgáltatások, valamint a 8., 10., 11. és 14. pontban leírt eljárások szükségessé teszik a harmadik fél felé történő adatszolgáltatást, arról a Szolgáltatók az ÁSZF 16. Adatkezelési tájékoztató fejezetében vagy az ÁSZF 18. Sütikezelési tájékoztató és hozzájárulás fejezetében tájékoztatást nyújtanak.
A hatóságok felé történő adatszolgáltatásokról a Szolgáltatók külön tájékoztatást nem adnak.
Bárki, aki a https://termeszetgyogyaszoktatas.hu weboldalt használja, magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen ÁSZF-ben és azon belül az ÁSZF 16. Adatkezelési tájékoztató fejezetében leírtakat.

A weboldalon található különféle képzések leírását tartalmazó aloldalakon található "Jelentkezem a képzésre" gombra kattintva lehet a Szolgáltatók képzéseire jelentkezni.
A jelentkezési űrlap kitöltésével a jelentkező az alábbi adatokat kell, hogy megadja. Ezen adatok kezelését végzik a Szolgáltatók a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, különös tekintettel a 16. pontban leírtakra.
Személyazonosító adatok: név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő.
Cím adatok: lakcím, levelezési cím.
Számlázási adatok: az adózás típusa, számlázási név, számlázási cím, adószám.
Kapcsolattartási adatok: E-mail cím, mobiltelefonszám.
Felnőttképzési adatok: legmagasabb iskolai végzettség, a választott képzés helyszíne, díja, neve, első napja és utolsó napja.
A jelentkezéshez kapcsolódó egyedi megjegyzés; nyilatkozat arról, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek; valamint nyilatkozat arról, hogy a jelentkező az adott képzés(ek)re jelentkezik, megismerte és elfogadja az ÁSZF-et.

17. Hatályba lépés:

Az ÁSZF jelenlegi verziója 2022. június 4-én lépett hatályba.
A hatályba lépést követően történő jogszabályi változásokat az ÁSZF rendelkezéseire vonatkozóan értelemszerűen kell alkalmazni.
A Szolgáltatók bármely képzésére jelentkező és jelen ÁSZF jelenlegi vagy korábbi változata szerint szerződő résztvevőket egyszerre illetik meg a szerződéskötéskor érvényes ÁSZF-ben és a jelenlegi ÁSZF-ben foglalt jogok olyan módon, hogy a kettő közül mindig a számukra kedvezőbbet kell figyelembe venni. A Szolgáltatók minden időben felelősséget vállalnak a korábbi ÁSZF-ek szerint kötött szerződésekért, abban az esetben is, amennyiben a Szolgáltatók személye időközben változott. Ilyen esetekben az ÁSZF a jogfolytonosságot szavatolja.

18. Sütikezelési tájékoztató és hozzájárulás:

Dinamikus tartalom, mely kizárólag a https://termeszetgyogyaszoktatas.hu/aszf.html oldalon elérhető.

Személyes ügyfélszolgálat: 
3388 Poroszló, Rákóczi út 25.

Telefonos ügyfélszolgálat:
+36304544979 (mindennap 8-19 óráig)

E-mail cím:
info@termeszetgyogyaszoktatas.hu

Gyakran ismételt kérdések

További kérdéseim vannak.

image

Hírlevél

Szeretném, ha kapcsolatban maradnánk, feliratkozom a hírlevélre.