Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta képzés szakmai tartalom

A tanfolyam tematikáját a "11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről" határozza meg.

Az alternatív mozgás- és masszázsterapeuta képzés (AMM) szakmai tartalma:

I. A szakképesítésre vonatkozó adatok
1. Szakképesítés megnevezése: alternatív mozgás- és masszázsterápeuta
2. Képzés formája: iskolarendszeren kívüli

II. A szakképesítés munkaterülete
A munkaterület rövid, jellemző leírása:
A mozgás- és masszázsterápeuta a nyugati medicina szerinti diagnózis alapján speciális természetgyógyászati állapotfelmérő módszerek elvégzése után, olyan, a távol-keleti gyógyászatban ismert mozgássorok végzésére tanítja meg betegét/kliensét, amelyek annak gyógyulását/egészségmegőrzését mint kiegészítő gyógymód szolgálja. Kompetencia szintjén masszázsterápiát végez.
A mozgás- és masszázsterápeuta dolgozhat rendelőben vagy csoportos mozgásprogramok vezetésére alkalmas teremben, tornateremben.

III. A szakképesítés szakmai követelményei
1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
- Természetgyógyászati nómenklatúrát alkalmaz.
- Betartja kompetenciahatárait a természetgyógyászatban előforduló vizsgálati és terápiás módszerek tudományos megítélése és a társszakmák kompetenciái szerint.
- Tevékenysége során alkalmazza a klasszikus, modern, népi természetgyógyászati ismereteit.
- Munkája során felhasználja az alternatív mozgás- és masszázsterápia ismereteit.
- Munkája során alkalmazza anatómiai, élettani, kórtani és elsősegélynyújtási ismereteit.
- Tevékenysége során alkalmazza klinikai alapismereteit.
Alapfeladatok:
- Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és az etikai normák szerint végzi.
- Kommunikációs feladatok végzése.
- Dokumentációs feladatok végzése.
- Munkájával kapcsolatos fertőtlenítő eljárásokat végez, betartja a higiénés előírásokat.
- Biztonságos és folyamatos működéshez szükséges tárgyi, technikai feltételeket biztosít.
Speciális feladatok:
- Anamnézis-készítés.
- Kezelési terv, a beteg/kliens állapotának megfelelő mozgássor, program felállítása.
- A mozgásprogram bemutatása, elméleti hátterének ismertetése, és a gyakorlatok betanítása.
- Csoportos egészségmegőrző vagy egy speciális betegségcsoportra összeállított mozgásprogram vezetése.
- Beteg/kliens megfigyelését végzi a mozgássor, program alatt.
- Masszázsterápia végzése.

2. Követelmények
2.1. A legfontosabb feladatcsoportok követelményei:
A hallgató legyen képes:
- ismertetni és használni a természetgyógyászati nómenklatúrát,
- jogi és etikai ismeretei alapján betartani kompetenciahatárait a természetgyógyászatban előforduló vizsgálati és terápiás módszerek tudományos megítélése és a társszakmák kompetenciái szerint,
- alkalmazni tevékenysége során a klasszikus, modern, népi természetgyógyászati ismereteit,
- felhasználni a hagyományos távol-keleti gyógyászati ismereteit,
- az anamnézis készítéséhez a tevékenység szakszerű végzéséhez legyen képes alkalmazni anatómiai, élettani, kórtani, elsősegélynyújtási és klinikai ismereteit,
- alkalmazni a masszázsterápiával kapcsolatos ismereteit, elvégezni a masszázsterápiát.

2.2. A követelmények szakmai tartalma:
EGÉSZSÉGÜGYI MODUL: szakmai tartalma itt érhető el.
TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI MODUL: szakmai tartalma itt érhető el. 

ALAPFELADAT KÖVETELMÉNYEI: 
a) Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és az etikai normák szerint végzi
A hallgató legyen képes:
- felsorolni az egészségügyi és szociális, valamint a társadalombiztosítás intézményrendszerét, feladatait, működésének alapelveit,
- alkalmazni a tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokat,
- alkalmazni a vállalkozás működtetésével kapcsolatos alapvető jogszabályokat,
- tájékozódni a büntetőjogi felelősség alapelveiben,
- tevékenységének gyakorlása közben lelkiismeretességet, empátiás készséget, őszinteséget, tiszteletet tanúsítani,
- elfogadni, alkalmazni a titoktartási kötelezettséget,
- megfogalmazni az alapvető emberi értékeket,
- megfogalmazni a titoktartás megszegésének következményeit,
- ismerje a verbális iatrogénia fogalmát,
- megfogalmazni a szakmai etika alapkérdéseit (beteg, klienskiszolgáltatottság, felelősség),
- felismerni az egyes helyzetek, kapcsolatok etikai jellegű problémáit, megfogalmazni a helyes megoldásokat,
- tevékenységében a kompetenciahatárokat betartani.
A követelmények szakmai tartalma:
- tevékenységére vonatkozó jogi szabályozók (hatályos népjóléti tárgyú törvények és rendeletek, hatályos népjóléti tárgyú kormányrendeletek, hatályos népjóléti miniszteri rendeletek),
- kérelem-határozat,
- jogorvoslat,
- hatáskör,
- illetékesség,
- jogképesség, cselekvőképesség, képviselet,
- teljesítési kötelezettség,
- tájékoztatási kötelezettség,
- a beteg jogai,
- hozzájárulás a beavatkozáshoz,
- adatvédelem,
- titoktartási kötelezettség,
- kártérítés általános szabályai,
- a dokumentálás jelentősége a jogvédelemben,
- munkajog,
- közalkalmazottakról szóló törvény,
- a munkavállaló fegyelmi és kártérítési felelőssége,
- büntetőjogi fogalmak,
- büntetőjogi alkotmányos alapelvek,
- ártatlanság vélelme, független bíróság eljárása,
- büntetőjogi, anyagi jogszabályok, Btk. illeszkedő részei,
- büntetőjogi eljárások, büntető ügyekben eljáró szervek,
- egyes bűncselekmények,
- foglalkozás körében elkövetett vétségek,
- öngyilkosságban való közreműködés,
- eutanázia,
- segítségnyújtás elmulasztása,
- visszaélés kábítószerekkel,
- kuruzslás,
- etikai alapfogalmak,
- az erkölcsöt általában meghatározó tényezők,
- az erkölcs és a jog kapcsolata,
- az etikai értékek egyetemes érvényességének elve,
- a szolgáltatás etikája,
- a természetgyógyász munka presztízse,
- a természetgyógyász erkölcsi felelőssége,
- döntés-felelősség,
- konfliktusok,
- a beteg tájékoztatása,
- önrendelkezéshez való jog,
- a tájékoztatás kockázata (kompetencia, inkompetencia, etikai bizottságok),
- a természetgyógyászatra vonatkozó jogszabályok,
- a természetgyógyásszal szembeni követelmények,
- a természetgyógyász hatásköre, autonómiája,
- a természetgyógyász és a beteg kapcsolatának etikai alapkérdései,
- a betegfelvétel, fogadás etikája.
b) Kommunikációs feladatok végzése
A hallgató legyen képes:
- felidézni a kommunikáció alapfogalmait és felsorolni a dinamikai alapelveket,
- érdeklődően, figyelmesen meghallgatni a beteget/klienset,
- felismerni a másik személy viselkedésére gyakorolt hatását,
- felismerni a kommunikációs zavarokat és ezeket szükség szerint elhárítani,
- fejleszteni a verbális kommunikációs készségét,
- metakommunikációs jelzéseket értelmezni és az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok alapján a kommunikációt tudatosan alkalmazni,
- megszerzett információt felhasználni szóban és írásban.
A követelmények szakmai tartalma:
- a kommunikáció fogalma,
- a kommunikációs folyamat elemei,
- a kommunikációs folyamat dinamikája,
- interperszonális kommunikációs helyzetek,
- kommunikációs zavarok,
- a kóros kommunikáció okai,
- a nyelvi kommunikáció hiányosságai,
- a kommunikációs zavarok leküzdése,
- a verbális kommunikáció,
- a nonverbális kommunikáció,
- a hiteles kommunikáció,
- a segítő magatartás jellemzői,
- a problémamegoldás stratégiájának elsajátítása, tapasztalatszerzés,
- a kommunikáció fázisai,
- kommunikációs technikák,
- szakmai kommunikációk,
- rosszhír közlése,
- alapkészségek a szakmai kommunikációban,
- az észleltek reprodukálása,
- meggondolatlan értékítéletek és következményeik.
c) Dokumentációs feladatok végzése
A hallgató legyen képes:
- a végzett tevékenységet írásban szakszerűen vezetni és értékelni, ennek alapján a beteg, kliens állapotát nyomon követni,
- a beteg, kliens dokumentációját rendszerezni, tárolni,
- orvosi beutalóban, illetve diagnózisban foglaltakat értelmezni,
- az egészségügyi szolgáltatáshoz társuló adminisztratív és dokumentációs feladatokat pontosan ellátni,
- felsorolni az okiratok kezelésének legfontosabb szabályait.
A követelmények szakmai tartalma:
- a természetgyógyászati tevékenység dokumentációja,
- a természetgyógyászati dokumentáció szakszerű vezetése,
- a természetgyógyászati dokumentáció felhasználása a minőségbiztosításban.
d) Munkájával kapcsolatos fertőtlenítő eljárásokat végez, betartja a higiénés előírásokat
Biztonságos és folyamatos működéshez szükséges tárgyi, technikai feltételeket biztosít.
A hallgató legyen képes:
- megfogalmazni a rendelő működtetésére vonatkozó, valamint a balesetek megelőzésére szolgáló előírásokat,
- balesetmentes környezetet kialakítani,
- a fertőzés és a fertőző betegségek megelőzésének lehetőségeit alkalmazni, elvégezni a mindennapos gyakorlatban a fertőzések megelőzésével kapcsolatos egészségnevelési feladatokat,
- összefoglalni a fertőtlenítő szerek tárolásával kapcsolatos biztonsági előírásokat,
- megfogalmazni a fertőtlenítési eljárásokat,
- elvégezni az alapvető fertőtlenítési eljárásokat,
- biztonságos és folyamatos működéshez szükséges tárgyi, technikai eszközöket biztosítani, karbantartani.
A követelmények szakmai tartalma:
- a fertőzés fogalma,
- a fertőzést befolyásoló tényezők,
- járványfolyamat mozgató erői,
- fertőzés közvetlen érintkezés útján,
- cseppfertőzés,
- nosocomiális infekciók általános járványtana,
- az infekciók megjelenési formái,
- a fertőzés okai,
- a fertőzés forrásai,
- fertőtlenítő szerek tárolásával kapcsolatos előírások,
- fertőtlenítő szerek,
- fertőtlenítési eljárások, alkalmazásuk,
- fertőző beteggel kapcsolatos teendők.

SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEK
a) Anamnézis-készítés
A hallgató legyen képes:
- a beteget megfelelően kikérdezni, panaszait megérteni,
- a beteg kínai, illetve ájurvédikus orvosi gondolkodás szerint kikérdezni, a panaszokat értelmezni,
- a dokumentáció és a beteg kikérdezése alapján tájékozódni, hogy a beteg a szükséges orvosi vizsgálatokon részt vesz-e,
- megítélni a kiegészítő diagnosztikai és terápiás módszerek igénybevételének szükségességét.
b) Kezelési terv, a beteg/kliens állapotának megfelelő mozgássor, program felállítása
A hallgató legyen képes:
- az akadémiai vagy a távol-keleti orvosi diagnózis alapján a sérült energiapályák helyreállítása céljából megfelelő gyakorlatokat összeállítani,
- megállapítani a gyakorlatok sorrendiségét, intenzitását, időtartamát az egyén állapotának figyelembevételével,
- a „kínai óra” alkalmazására.
c) A mozgásprogram bemutatása, elméleti hátterének ismertetése és a gyakorlatok betanítása
A hallgató legyen képes:
- a klienset a lehető legrészletesebben felvilágosítani azokról az energetikai folyamatokról, amelyek az aktuális tünetképet előidézték,
- részletesen felvilágosítani az energiatisztulás, -áramlás, -felvétel szükséges módjairól,
- a gyakorlatokat, energiaáramoltatási módszereket pontosan betanítani, és a mozdulatokat, mozdulatsorokat fo1yamatosan ellenőrizni,
- távol-keleti relaxációs technikákat megtanítani,
- az elméleti ismereteket megfelelő szinten átadni,
- az aktuális egészségi állapotnak megfelelő gyakorlatokat bemutatni és betanítani,
- a megfelelő légzéstechnikát alkalmazni, betanítani.
d) Csoportos egészségmegőrző vagy egy speciális betegségcsoportra összeállított mozgásprogram vezetése
A hallgató legyen képes:
- a csoport általános műveltségének, egészségi állapotának megfelelő mozgásprogramot levezetni, közben rövid elméleti előadásokat tartani,
- ellenőrizni, korrigálni az egyéni gyakorlatok végzését és elsajátítását.
e) Masszázsterápia végzése
A hallgató legyen képes alkalmazni masszázsterápiával kapcsolatos ismereteit, elvégezni a masszázsterápiát.

IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei
1.1. Iskolai végzettség:
- középiskolai végzettség.
1.2. Általános természetgyógyászati ismeretek modul, egészségügyi modul eredményes vizsgával történő teljesítése.
1.3. Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta képzési program, elméleti blokk (alap, speciális modul) teljesítése.
1.4. Igazolt szakmai gyakorlat
- 2 hét orvos-természetgyógyászati rendelőben,
- 1 hét hagyományos kínai orvosi rendelőben, vagy akupunktúrás orvosi rendelőben,
- 2 hét gyógytornász mellett,
- 50 óra valamely alternatív mozgás- és masszázsterapeuta mellett.
A szakmai gyakorlat orvos-természetgyógyászati rendelőben, alternatív mozgás- és masszázsterapeuta mellett, hagyományos kínai orvosi, illetve akupunktúra rendelőben végezhető.
A szakmai gyakorlat elvégzéséről szóló igazolást a szakmai vizsgára jelentkezés dokumentumaihoz kell csatolni.
2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével:
A III. 2. pontban rögzített szakmai követelmények alapján a jelzett szintek szerint.
3. A szakmai vizsga részei
3.1. Szakmai gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga helye független a vizsgázó saját munkahelyétől, a vizsga helyét az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet jelöli ki.
A gyakorlati vizsga az alábbi vizsgafeladatokból tevődik össze:
Qi Gong
- A gyakorláshoz szükséges alapvető pozíciók bemutatása (álló, ülő, fekvő). Általános kondícionáló, harmonizáló mozgássor és pozíciók bemutatása.
- Gyakorlatok az öt elem, illetve energiapáholy harmonizálására.
- A nyolc bársonyos gyakorlat - Ba Duan Jin.
- Az öt állat gyakorlata Wu Qing Xi.
- Az egyes ízületekre ható gyakorlatok bemutatása.
Tai Chi Chuan
- A nyolc állás - öt lépés.
- A Yang-iskola öt elemet stimuláló gyakorlatai.
- Elsődlegesen a felső végtagot erősítő mozgáskombinációk. Elsődlegesen az alsó végtagot erősítő mozgáskombinációk.
Do In
- Általános masszázs a pangások oldására.
- Tonizáló masszázs bemutatása, Szedáló masszázs bemutatása.
- Az öt elem harmonizálására szolgáló masszázsok bemutatása.
- A fejmeridiánok pangását oldó/szellemi funkciót javító masszázs.
- A szemfunkciót javító masszázs.
Wai Tan Kung
- Meridiánokra ható gyakorlatok.
- Zang-Fu-kra ható gyakorlatok.
- Ízületekre ható gyakorlatok
- Általános hatású gyakorlatok.
Jóga
- A jóga légzéstechnikáinak bemutatása és magyarázata.
- A gerincre ható ászanák bemutatása, indikációk, kontraindikációk.
- A keringésre és a hormonrendszerre ható ászanák bemutatása, indikációk, kontraindikációk.
- A belső szervekre ható ászanák bemutatása, indikációk, kontraindikációk.
Masszázsterápia
- Thai masszázs.
- Yumeiho masszázs.
- Shiatsu.
- Do-in önmasszázs.
A vizsgafeladat összetevő elemei:
Megadott tünetképpel, funkciózavarral rendelkező beteg/kliens számára a hat főtantárgy (Qi Gong, Tai Chi Chuan, Do In, Wai Tan Kung, jóga, masszázsterápia) közül kettőből megfelelő mozgás-, masszázs és légzéskombináció összeállítása és bemutatása.
A gyakorlati vizsga ideje maximum 30 perc.
3.2. Szakmai elméleti vizsga
Témakörei:
- Hagyományos kínai orvoslás elmélete, kórtana.
- A védikus filozófia, különböző jógairányzatok elmélete, az ájurvéda kórtana.
- Állapotfelmérő módszerek a alternatív mozgás- és masszázsterapeuta praxisban.
- Svéd masszázs
= sportos,
= betegség szerinti kezelés.
- Thai masszázs.
- Yumeiho masszázs
- Shiatsu.
- Sneider.
- Alexander technika.
- Relaxációs masszázs.
- Energia masszázs.
- Nemes kővel történő masszázs.
- Do-in önmasszázs.
- Svéd-vízi masszázs-mozgatás.
- Földi-féle nyirokmasszázs.
- Vodder-féle kötőszöveti masszázs.
- Reflexzóna masszázs.
- Akupresszúra masszázs.
- A relaxáció, meditáció, immagináció elméleti alapjai.
- Jogi, etikai ismeretek.
3.2.1. Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsgán a fenti témakörök szakmai követelményei alapján szerkesztett feladatlapot oldanak meg a vizsgázók. A feladatlapot a Népjóléti Minisztérium központilag adja ki.
3.2.2. Szóbeli vizsga
Célja:
- a tesztvizsga hiányosságainak, hibás válaszainak megbeszélése;
- a szakmai elméleti ismeretek biztos tudásának felmérése.
A szóbeli vizsga során az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolni:
- az alternatív mozgás- és masszázsterapeuta kompetenciája,
- a kezelőorvossal való kapcsolattartás,
- más természetgyógyász szakemberekkel való kapcsolattartás,
- a szakma jelentőségének túlhangsúlyozásából eredő veszélyek,
- teendők komplikációk fellépése esetén,
- adminisztráció,
- etikus viselkedés, negatív információk kezelése,
- titoktartási kötelezettség a gyakorlatban.
4. * A vizsgázók teljesítményének értékelése
A vizsgázók teljesítményének értékelését az OKFŐ által kiadott vizsgaszabályzat melléklete tartalmazza.

Kedvezményes képzési csomag

A képzés tájékoztató oldala

A képzéshez kapcsolódó dokumentumok

Címünk

3388 Poroszló, Rákóczi út 25.

Gyakran ismételt kérdések

További kérdéseim vannak.

image

Hírlevél

Szeretném, ha kapcsolatban maradnánk, feliratkozom a hírlevélre.