Akupresszőr képzés szakmai tartalom

A tanfolyam tematikáját a "11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről" határozza meg.

Az akupresszőr képzés (AKU) szakmai tartalma:

I. A szakképesítésre vonatkozó adatok
1. Szakképesítés megnevezése: akupresszőr
2. Képzés formája: iskolarendszeren kívüli

II. A szakképesítés munkaterülete
A munkaterület rövid, jellemző leírása:
Az akupresszőr tevékenysége a hagyományos kínai orvoslás és akupunktúrás pontok és vezetékek ismeretén alapul. Az akupresszőr az akupunktúrás pontokat vizsgálja és ujjnyomással vagy más mechanikai hatással kezeli.
Az akupresszőr, miután tájékozódott a beteg addigi orvosi ellátásáról, anamnézist állít össze a kínai orvoslás szabályai szerint, majd akupresszúrás kezelési tervet készít, és a program szerint a beteget rendszeresen kezeli. Kezelési módszerei között az akupresszúrán kívül szerepelnek más kínai masszázstechnikák is. Az állapot változását a beteg visszajelzései, valamint kezelőorvosi konzultáció alapján észleli és a programot szükségszerűen módosítja. Ha a beteg a megfelelő orvosi vagy más szakellátásban még nem részesült, a megfelelő helyre továbbirányítja. Az akupresszőr a kínai orvoslás szabályai szerint betegségmegelőző kezeléseket is végez, a beteget az egészséges életmódra neveli.

III. A szakképesítés szakmai követelményei
1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
- Természetgyógyászati nómenklatúrát alkalmaz.
- Betartja kompetencia határait a természetgyógyászatban előforduló vizsgálati és terápiás módszerek tudományos megítélése és a társszakmák kompetenciái szerint.
- Tevékenysége során alkalmazza a klasszikus, modern, népi természetgyógyászati ismereteit.
- Tevékenysége során felhasználja a hagyományos távolkeleti gyógyászati ismereteit.
- Tevékenysége során alkalmazza anatómiai, élettani, kórtani és elsősegélynyújtási ismereteit.
- Tevékenysége során alkalmazza klinikai alapismereteit.
Alapfeladatok:
- Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és az etikai normák szerint végzi.
- Kommunikációs feladatok végzése.
- Dokumentációs feladatok végzése.
- Tevékenységével kapcsolatos fertőtlenítő eljárásokat végez, betartja a higiénés előírásokat.
- A biztonságos és folyamatos működéshez szükséges tárgyi, technikai feltételeket biztosítja.
Speciális feladatok:
- Anamnézis-készítés.
- Kezelési terv felállítása, a kezelés eredményének megfelelő módosítása.
- Tanácsadás, bizonyos kezeléselemek betanítása.
- A tervek szerinti akupresszúrás és más mechanikus kezelés.
- Segédkezés természetgyógyász-akupunktőr orvos rendelőjében.

2. Követelmények
2.1. A legfontosabb feladatcsoportok követelményei:
A hallgató legyen képes:
- ismertetni és használni a természetgyógyászati nómenklatúrát,
- jogi és etikai ismeretei alapján betartani kompetencia határait a természetgyógyászatban előforduló vizsgálati és terápiás módszerek tudományos megítélése és a társszakmák kompetenciái szerint,
- alkalmazni tevékenysége során a klasszikus, modern, népi természetgyógyászati ismereteit,
- felhasználni a hagyományos távol-keleti gyógyászati ismereteit,
- az anamnézis készítéséhez a tevékenység szakszerű végzéséhez legyen képes alkalmazni anatómiai, élettani, kórtani, elsősegélynyújtási és klinikai ismereteit.

2.2. A követelmények szakmai tartalma:
EGÉSZSÉGÜGYI MODUL: szakmai tartalma itt érhető el.
TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI MODUL: szakmai tartalma itt érhető el. 

ALAPFELADAT KÖVETELMÉNYEI
a) Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és az etikai normák szerint végzi
A hallgató legyen képes:
- felsorolni az egészségügyi és szociális, valamint a társadalombiztosítás intézményrendszerét, feladatait, működésének alapelveit,
- alkalmazni a tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokat,
- alkalmazni a vállalkozás működtetésével kapcsolatos alapvető jogszabályokat,
- tájékozódni a büntetőjogi felelősség alapelveiben,
- tevékenységének gyakorlása közben lelkiismeretességet, empátiás készséget, őszinteséget, tiszteletet tanúsítani,
- elfogadni, alkalmazni a titoktartási kötelezettséget,
- megfogalmazni az alapvető emberi értékeket,
- megfogalmazni a titoktartás megszegésének következményeit,
- ismerje a verbális iatrogénia fogalmát,
- megfogalmazni a szakmai etika alapkérdéseit (beteg, klienskiszolgáltatottság, felelősség),
- felismerni az egyes helyzetek, kapcsolatok etikai jellegű problémáit, megfogalmazni a helyes megoldásokat,
- tevékenységében a kompetenciahatárokat betartani.
A követelmények szakmai tartalma:
- tevékenységére vonatkozó jogi szabályozók (hatályos népjóléti tárgyú törvények és rendeletek, hatályos népjóléti tárgyú kormányrendeletek, hatályos népjóléti miniszteri rendeletek),
- kérelem-határozat,
- jogorvoslat,
- hatáskör,
- illetékesség,
- jogképesség, cselekvőképesség, képviselet,
- teljesítési kötelezettség,
- tájékoztatási kötelezettség,
- a beteg jogai,
- hozzájárulás a beavatkozáshoz,
- adatvédelem,
- titoktartási kötelezettség,
- kártérítés általános szabályai,
- a dokumentálás jelentősége a jogvédelemben,
- munkajog,
- közalkalmazottakról szóló törvény,
- a munkavállaló fegyelmi és kártérítési felelőssége,
- büntetőjogi fogalmak,
- büntetőjogi alkotmányos alapelvek,
- ártatlanság vélelme, független bíróság eljárása,
- büntetőjogi, anyagi jogszabályok, Btk. illeszkedő részei,
- büntetőjogi eljárások, büntető ügyekben eljáró szervek,
- egyes bűncselekmények,
- foglalkozás körében elkövetett vétségek,
- öngyilkosságban való közreműködés,
- eutanázia,
- segítségnyújtás elmulasztása,
- visszaélés kábítószerekkel,
- kuruzslás,
- etikai alapfogalmak,
- az erkölcsöt általában meghatározó tényezők,
- az erkölcs és a jog kapcsolata,
- az etikai értékek egyetemes érvényességének elve,
- a szolgáltatás etikája,
- a természetgyógyász munka presztízse,
- a természetgyógyász erkölcsi felelőssége,
- döntés-felelősség,
- konfliktusok,
- a beteg tájékoztatása,
- önrendelkezéshez való jog,
- a tájékoztatás kockázata (kompetencia, inkompetencia, etikai bizottságok),
- a természetgyógyászatra vonatkozó jogszabályok,
- a természetgyógyásszal szembeni követelmények,
- a természetgyógyász hatásköre, autonómiája,
- a természetgyógyász és a beteg kapcsolatának etikai alapkérdései,
- a betegfelvétel, fogadás etikája.
b) Kommunikációs feladatok végzése
A hallgató legyen képes:
- felidézni a kommunikáció alapfogalmait és felsorolni a dinamikai alapelveket,
- érdeklődően, figyelmesen meghallgatni a beteget/klienset,
- felismerni a másik személy viselkedésére gyakorolt hatását,
- felismerni a kommunikációs zavarokat és ezeket szükség szerint elhárítani,
- fejleszteni a verbális kommunikációs készségét,
- metakommunikációs jelzéseket értelmezni és az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok alapján a kommunikációt tudatosan alkalmazni,
- megszerzett információt felhasználni szóban és írásban.
A követelmények szakmai tartalma:
- a kommunikáció fogalma,
- a kommunikációs folyamat elemei,
- a kommunikációs folyamat dinamikája,
- interperszonális kommunikációs helyzetek,
- kommunikációs zavarok,
- a kóros kommunikáció okai,
- a nyelvi kommunikáció hiányosságai,
- a kommunikációs zavarok leküzdése,
- a verbális kommunikáció,
- a nonverbális kommunikáció,
- a hiteles kommunikáció,
- a segítő magatartás jellemzői,
- a problémamegoldás stratégiájának elsajátítása, tapasztalatszerzés,
- a kommunikáció fázisai,
- kommunikációs technikák,
- szakmai kommunikációk,
- rosszhír közlése,
- alapkészségek a szakmai kommunikációban,
- az észleltek reprodukálása,
- meggondolatlan értékítéletek és következményeik.
c) Dokumentációs feladatok végzése
A hallgató legyen képes:
- a végzett tevékenységet írásban szakszerűen vezetni és értékelni, ennek alapján a beteg, kliens állapotát nyomon követni,
- a beteg, kliens dokumentációját rendszerezni, tárolni,
- orvosi beutalóban, illetve diagnózisban foglaltakat értelmezni,
- az egészségügyi szolgáltatáshoz társuló adminisztratív és dokumentációs feladatokat pontosan ellátni,
- felsorolni az okiratok kezelésének legfontosabb szabályait.
A követelmények szakmai tartalma:
- a természetgyógyászati tevékenység dokumentációja,
- a természetgyógyászati dokumentáció szakszerű vezetése,
- a természetgyógyászati dokumentáció felhasználása a minőségbiztosításban.
d) Munkájával kapcsolatos fertőtlenítő eljárásokat végez, betartja a higiénés előírásokat
Biztonságos és folyamatos működéshez szükséges tárgyi, technikai feltételeket biztosít.
A hallgató legyen képes:
- megfogalmazni a rendelő működtetésére vonatkozó, valamint a balesetek megelőzésére szolgáló előírásokat,
- balesetmentes környezetet kialakítani,
- a fertőzés és a fertőző betegségek megelőzésének lehetőségeit alkalmazni, elvégezni a mindennapos gyakorlatban a fertőzések megelőzésével kapcsolatos egészségnevelési feladatokat,
- összefoglalni a fertőtlenítő szerek tárolásával kapcsolatos biztonsági előírásokat,
- megfogalmazni a fertőtlenítési eljárásokat,
- elvégezni az alapvető fertőtlenítési eljárásokat,
- biztonságos és folyamatos működéshez szükséges tárgyi, technikai eszközöket biztosítani, karbantartani.
A követelmények szakmai tartalma:
- a fertőzés fogalma,
- a fertőzést befolyásoló tényezők,
- járványfolyamat mozgató erői,
- fertőzés közvetlen érintkezés útján,
- cseppfertőzés,
- nosocomiális infekciók általános járványtana,
- az infekciók megjelenési formái,
- a fertőzés okai,
- a fertőzés forrásai,
- fertőtlenítő szerek tárolásával kapcsolatos előírások,
- fertőtlenítő szerek,
- fertőtlenítési eljárások, alkalmazásuk,
- fertőző beteggel kapcsolatos teendők.

SPECIÁLIS FELADATOK KÖVETELMÉNYEI
a) Anamnézis-készítés
A hallgató legyen képes:
- a beteg, hozzátartozó kikérdezése révén, a kliens panaszait megérteni, rendszerezni,
- a gyógyító csoport tagjaitól az anamnézishez szükséges információkat megszerezni,
- a beteget - kínai orvosi gondolkodás szerint - kikérdezni, a panaszokat értelmezni,
- a dokumentáció és a beteg kikérdezése alapján tájékozódni, hogy a beteg a szükséges orvosi vizsgálatokon résztvesz-e,
- megítélni, hogy kiegészítő diagnosztikai és terápiás módszerek igénybevételére van-e szükség a beteg kezelése előtt,
- megállapításait beteg-anamnézisben írásban rögzíteni világos, áttekinthető okfejtéssel,
- a „kínai órá”-t alkalmazni.
b) Kezelési terv felállítása, eredményének megfelelő módosítása
A hallgató legyen képes:
- felállítani a kikérdezés és az orvosi vélemény alapján a kínai orvosi gondolkodás szerinti kezelési tervet, meghatározni a kezelés időtartamát, gyakoriságát, intenzitását, módját,
- az észlelt változásoknak megfelelően a kezelési tervet módosítani,
- a kliens/beteg állapotváltozásának megfelelően a masszázsterápia további folytatásának szükségességét, illetve a terápia befejezésének idejét megítélni (iatrogén ártalmakat elkerülni).
c) Tanácsadás, bizonyos kezeléselemek betanítása
A hallgató legyen képes:
- az akupresszúrás kezelést kiegészíteni megfelelő étrendi és mozgásgyakorlatokra vonatkozó tanácsokkal,
- a kezelés hatékonyabbá tétele érdekében a beteget vagy hozzátartozóját bizonyos kezelési eljárásokra megtanítani,
- a klienset/beteget szakszerűen felvilágosítani, vele egyenrangú partneri viszonyt kialakítani.
d) A tervek szerinti akupresszúrás kezelés
A hallgató legyen képes:
- az akupresszúrás kezelést, valamint a kínai masszázst szakszerűen, önállóan végrehajtani,
- kivitelezni a serkentés és csillapítás masszázstechnikáját.
e) Speciális dokumentációs feladatok
A hallgató legyen képes:
- a kliens/beteg kezeléseket, terápiás eljárásokat (az érintett pontok, vezetékek) felsorolni, rögzíteni a masszázs időtartamát és jellegét (pl. Szív-8-as pont nyomása percenkénti tizes gyakorisággal 5 percig).
f) Segédkezés természetgyógyász, akupunktőr orvos rendelőjében
A hallgató legyen képes:
- akupunktúra eljárás során használt eszközöket előkészíteni, a kezelés után az eszközöket sterilezésre előkészíteni,
- akupunktúra során segédkezni (beteg mozgatása, rögzítése),
- a beteget/klienset folyamatosan megfigyelni,
- az akupunktúra során használatos műszereket, eszközöket szakszerűen, higiénikusan karbantartani,
- az akupunktúrás kezelésre járó betegek dokumentációját vezetni,
- a kezelés közben manuális tűstimulációt végezni,
- a kezelés végeztével a tűket eltávolítani, a beteget ellátni.

IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei:

1.1. Iskolai végzettség:
- középiskolai végzettség.
1.2. Általános természetgyógyászati ismeretek modul, egészségügyi modul eredményes vizsgával történő teljesítése.
1.3. Akupresszőr képzési program, elméleti blokk (alap, speciális modul) teljesítése.
1.4. Igazolt szakmai gyakorlat
- 2 hét orvos-természetgyógyászati rendelőben,
- 1 hét távolkeleti mozgásoktató mellett,
- 2 hét hagyományos kínai orvosi rendelőben, vagy akupunktúrás orvosi rendelőben.
A szakmai gyakorlat orvos-természetgyógyászati rendelőben, a távolkeleti mozgásoktató mellett, a hagyományos kínai orvosi, illetve akupunktúra rendelőben végezhető.
A szakmai gyakorlat elvégzéséről szóló igazolást a szakmai vizsgára jelentkezés dokumentumaihoz kell csatolni.

2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével:
A III. 2. pontban rögzített szakmai követelmények alapján a jelzett szintek szerint.

3. A szakmai vizsga részei:
3.1. Szakmai gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga helye független a vizsgázó saját munkahelyétől, a vizsga helyét az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet jelöli ki.
A gyakorlati vizsga az alábbi vizsgafeladatokból tevődik össze:
- adott személyen előre bejelölt pontok meghatározása, masszázstechnikájának bemutatása,
- szóban megnevezett pontok helyének megmutatása élő személyen (lehet saját magán is) és masszázstechnikája,
- egy adott beteg teljes körű állapotfelmérése; itt a klienssel kialakított kapcsolatot is kell értékelni,
- egyéb technikai eszközök használata (moxa, köpöly stb.).
3.2. Szakmai elméleti vizsga
Témakörei:
- Hagyományos kínai orvoslás elmélete, kórtana, diagnosztikája és kezelési elvei.
- Betegségek kezelése az akupresszőr gyakorlatban.
- Egyéb technikai eszközök használatának elmélete.
- Kínai masszázs alapjai.
- Etikai ismeretek.
3.2.1. Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsgán a fenti témakörök szakmai követelményei alapján szerkesztett feladatlapot oldanak meg a vizsgázók. A feladatlapot a Népjóléti Minisztérium központilag adja ki.
3.2.2. Szóbeli vizsga
Célja:
- a tesztvizsga hiányosságainak, hibás válaszainak megbeszélése;
- a szakmai elméleti ismeretek tudásszintjének felmérése.
A szóbeli vizsga során a fenti témakörökben kérdéseket kell megválaszolni:
- a kínai masszázs története és főbb iskolái;
- a masszázs hatékonyságának alapjai (a Yin és a Yang regulációja, az akupunktúrás csatornák, a Qi, a vér és a szervek kapcsolata, az izmok, ínak, csontok és ízületek masszázsa, az erősítő és szétoszlató masszázs funkciók, a masszázs mechanikájának tanulmányozása);
- a Yi Jin Jing és a Shaolin Neigong iskolák szerinti masszázstechnikák;
- a 14 fővezeték, 8 különleges vezeték, összekötő vezetékek elhelyezkedése;
- a leggyakrabban használt pontok elhelyezkedése, indikációja és masszázstechnikája;
- felnőtt masszázs;
- gyermek masszázs;
- az egyes betegségek szerinti masszírozás;
- önmasszázs egészségmegőrzésre és betegségek gyógyítására;
- a fülpontok anatómiája és indikációi,
- a pontkiválasztás alapjai (pl. „anya-gyermek” szabály);
- az állapotfelmérés módszerei;
- kezelési elvek és pontválasztás, kezelési technika megválasztása;
- kínai masszázs alapjai és használata.

A konkrét szakmai tételeket az OKFŐ adja ki.

4. A vizsgázók teljesítményének értékelése:
A vizsgázók teljesítményének értékelését az OKFŐ által kiadott vizsgaszabályzat melléklete tartalmazza.

Kedvezményes képzési csomag

A képzés tájékoztató oldala

A képzéshez kapcsolódó dokumentumok

Címünk

3388 Poroszló, Rákóczi út 25.

Gyakran ismételt kérdések

További kérdéseim vannak.

image

Hírlevél

Szeretném, ha kapcsolatban maradnánk, feliratkozom a hírlevélre.